نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سراسری شیراز

چکیده

     تا چند دهه قبل شکل مسلط خانواده در ایران، خانواده­ی گسترده تابع سنت و مذهب بود، که ریاست اصلی آن در اختیار پدر بود، اما تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی با ایجاد تغییراتی در نقش­های اجتماعی زنان، زمینه را جهت تغییر ساختار قدرت در خانواده را فراهم نمود و سیستم مردسالاری سنتی را با چالش­هایی مواجه ساخت. موقعیت زنان نیز از نظر تحصیلات و پایگاه  اقتصادی ـ اجتماعی بهبود یافت و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم­گیری در خانواده منجر گردید .با توجه به اصل مشورت، این واقعیتی غیرقابل انکار است که اگر هر دو همسر در تصمیم­گیری­ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری نیز حاصل خواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از رویه­ی پیمایش و پرسشنامه در شهر شیراز، انجام می­شود. جمعیت نمونه 600 نفر از زنان متاهل هستند که از طریق نمونه­گیری طبقه­بندی سهمیه­ای انتخاب شدند. واکاوی داده‌ها با استفاده از تکنیک­های رگرسیون تک متغیره، چند متغیره و F تست نشانگر آن است که بین میزان پذیرش ارزش­های دینی در باب خانواده، دینداری، تحصیلات زن، شوهر و والدین، منزلت شغلی مرد با ساختار قدرت در خانواده ارتباط معناداری وجود دارد. از بین این عوامل ارزش­های دینی در باب و تحصیلات مادر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ساختار قدرت در خانواده دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study on determinants of women’s status in power structure of family

نویسندگان [English]

  • marzieh mardani
  • Majid Movahed

shiraz university

چکیده [English]

In the past, the extended family has been the prevalent form of family that was driven by tradition and religion and headed by father. Today, this pattern has been substantially affected by social changes upon industrial revolution. It has also changed women’s status in family and weakened the traditional form of power structure in the family based on patriarchy. These substantial changes are also becoming increasingly more visible and predominant in Iran. This can be clearly observed in the substantial progress of women’s education in more recent decades which will also lead to their higher socio-economic status and greater position on power control and decision-making in the family. This study is based on a survey which includes a sample of 600 married women in Shiraz City. The multivariate results of this study illustrate that the structure of power in the family is significantly associated with such determinants as the acceptance level of religious values related to family, religiosity, the education of couples and parents, and men’s occupational status. More specifically, women’s education and religious values related to family play the greatest effects on the power structure of family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • power structure
  • women’s status
  • patriarchy
  • social changes
  • religiosity
  • education