نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ( گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران)

چکیده

مقاله­­ی حاضر به ارزیابی رویکردهای جامعه­­شناختی در باره ی تفاوت­های جنسیتی در شکل­­گیری و تشدید افسردگی مردان و زنان و آثار آن در نهاد خانواده می‌پردازد. پرسش آن است که "نقش­های جنسیتی" چگونه و با چه سازوکاری می­توانند منجر به بروز میزان‌های متفاوتی از افسردگی در بین مردان و زنان متأهل شوند؟ به این منظور، با تلفیق نظریه های "نقش"، "قدرت و جنسیت" و "خودخاموشی" مدل نظری تحقیق تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر که به روش پیمایش انجام شده است، زنان و مردان متاهل 20 تا  45­ ساله ساکن شهر تهران هستند که با استفاده از روش «نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای» ساده، تعداد 720 نفر از آنان، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خوداجراء بوده است و داده­ها، پس از کدگذاری و استخراج به وسیله نرم­افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که در مجموع، میزان افسردگی بر اساس "نقش­های جنسیتی زنانه و مردانه" متفاوت است؛ بدین معنی که "نقش‌های جنسیتی زنانه­ی غالب"، افراد را مستعد افسردگی می­­کند، در حالی که نقش­های "جنسیتی مردانه­ی غالب"، مانند سپری در مقابل افسردگی عمل می‌کند. هم­چنین یافته­ها نشان می دهد که بین میزان خودخاموشی و میزان افسردگی، رابطه  مثبت و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of gender differences in depression: with emphasis on self-silence in family institution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Riahi 1
  • zeynab mahmoudabadi 2

2 Ph.D. Student in Sociology, University of Mazandaran

چکیده [English]

This study evaluates the sociological approaches on gender differences in shaping and strengthening the depression of men and women. The key research question of this study is how do gender roles lead to varying levels of depression among married men and women? Theoretically, this study is based on a combination of the theories of role, power and gender, and self-silence. The research findings discussed in this article are based on a survey conducted in Tehran City. It includes a sample of 720 married men and women aged 20-45 years old. Generally speaking, the research results indicate the key fact that the level of depression varies substantially by male and female gender roles. This suggests that female gender roles increase the likelihood of being depressed, whereas male gender roles protect people against depression. Furthermore, the results show that the levels of self-silence and depression are positively and directly correlated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological approaches
  • gender differences
  • depression
  • self-silence