نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- گروه علوم اجتماعی

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه ترجیحات شغلی دانشجویان و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با آن صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که 400 نفر از آنها از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته‌ها نشان داد جامعه مورد مطاله در موضوع ترجیحات شغلی، در سه تیپ کلی قرار دارند: تیپ یک در انتخاب شغل بیشتر بر ابعاد درونی، تیپ دو بر ابعاد بیرونی و تیپ سه به طور همزمان بر ابعاد بیرونی و درونی تاکید دارند. نتایج دیگر موید آنست که متغیرهای خانواده، باورهای دینی و رسانه های جمعی ارتباط معنادار با ترجیحات شغلی در ابعاد بیرونی و درونی داشته‌اند اما متغیر آموزش صرفا با بعد درونی و متغیر دوستان با بعد بیرونی ترجیحات شغلی ارتباط معنادار و مثبت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational Preferences System of University Students

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaei 1
  • Hossein Akbari 2
  • Ali Rafiee 3

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Social sciences department, Dr. Ali Shariati Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi university, Mashhad,Iran

3 Ferdowsi University Of Mashhad

چکیده [English]

The present research focuses on the university students' occupational preference and examines its social determinants. The results discussed in this article are based on a survey which includes a sample of 400 students at Ferdosi University in Mashhad.
According to the research findings of this analysis, three major types of occupational preference can be identifies: internal-oriented type of occupational preference, external-oriented type of occupational preference, and a combination of both internal-oriented and external-oriented types of occupational preference. Furthermore, the research findings indicate that occupational preferences are significantly associated with family factors, religious beliefs, and mass media.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational preferences
  • job selection
  • career
  • work
  • university student