نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه مطالعات خانواده، ازدواج و طلاق، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

این مقاله به بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر نقش دین داری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش افراد بالاتر از 18 سال شهر تهران بوده و با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 600 نمونه انتخاب شده است. به لحاظ نظری از تئوری‌های تاثیر دین داری بر حوزه خانواده و تغییر نسلی ارزش‌های اینگلهارت و در تجزیه تحلیل آماری از آزمون‌های تفاوت میانگین، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد: ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی در نسل اول در 19/9 درصد افراد و محدود به پذیرش سقط جنین و لذت فردی بوده، در نسل دوم در 49/14 درصد و در نسل سوم در 71/21 درصد مشاهده شده و به پذیرش تساهل و تسامح در امور جنسی نیز تسری یافته است. ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی در هر سه نسل متاثر از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی اجتماعی و دین داری بوده و در نسل سوم به طور معناداری متاثر از مصرف رسانه نیز هست. در هر سه نسل اگرچه دین داری اثرگذارترین عامل بوده ولیکن توان تبیین آن از نسل اول به سوم کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generational analysis of postmodern family values and its determinants: With emphasis on the role of religiosity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Mahdavi 1
  • Fateme Modiri 2

1 Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

2 Department of Family Studies, Marriage and divorce, National population Studies & Comprehensive Management Institute

چکیده [English]

This paper examines the patterns and determinants of postmodern family values from a generational perspective. The discussion of this paper is based on a survey conducted in Tehran city. The survey includes 600 individuals aged 18 years old and over who were selected on the basis of multistage cluster sampling method. Theoretically, the paper employs the theory developed by such scholars as Inglehart so-called ‘intergenerational values change’.
According to the results of this analysis, the following patterns can be highlighted. First, the prevalence rates of postmodern family values among the first, second and third generations are 9.19 per cent, 14.49 per cent, and 21.71 per cent, respectively. Second, while the postmodern family values of the first generation are only limited in positive attitudes towards abortion and individual pleasure, those of the third generation include an additional value, that is, tolerance towards sexual affairs. Third, the postmodern family values among all three generations are significantly affected by religiosity. However, the strength of religiosity effect varies across the generations: the older the generation, the stronger the effect. Finally, the consumption of media plays an important role in the postmodern family values particularly among the first generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern family values
  • religiosity
  • generation
  • postindustrial societies
  • media consumption