نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

حق به شهر، یک حق بشری، شامل تعلق شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است. قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بجای حقوق مدنی بدین معناست که هر انسانی صرف‌نظر از جنس، سن، نژاد و ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، تنها به دلیل انسان بودن شایسته بهره‌مندی از این حق است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص­های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر است. بدین منظور از نظریه­ی حق­به­شهر لوفور و نظریه شاخص­های مطلوبیت فضای شهر لینچ به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر استفاده شد. روش مطالعه از نوع پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه با حجم نمونه 305 نفر، استفاده شد. یافته­های حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که؛ مؤلفه­ی مشارکت در شهر با ضریب تأثیر استاندارد شده 21 درصد ، مؤلفه­ی اختصاص­دهی 18 درصد و شاخص های مطلوبیت فضای شهر (روانشناسی ۱9 درصد ، اجتماعی 16 درصد) بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر وابسته­ی میزان تحقق حق به شهر داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study about the effect of desirability of urban space indicators on the realization of the right to city (the case study: Babolsar)

نویسندگان [English]

  • Safye Khodayari motlagh 1
  • Mahmoud Sharepour 2
  • Novin Tavallai 1

1 University of Mazandaran,

چکیده [English]

Right to city, as a key component of human rights, means that city belongs to its citizens who commit themselves to participate in their city. Right to city is recognized as a human right and not as a civil right. This suggests that human beings can enjoy of such a right, irrespective of their gender, age, race and socio-cultural characteristics. The present study examines the effects of desirability of urban space indicators on the right to city. It employs the Lefebvre's theory and the measures of Linch's Desirability of Urban Space. The examination is based on a survey including a sample of 305 individuals. According to the multivariate results of this analysis, the most important determinants of the realization of the right to city include participation in city indicator, allocation indicator, psychological and social indicators of urban space quality desirability, with standardized coefficients (Beta) of 21 per cent, 18 per cent, 19 per cent, and 16 per cent, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utility index of urban space
  • the realization of the right to the city
  • allocation
  • participation in the city
  • Henri Lefebvre