نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه­ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می­باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده­های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می­پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می­دهیم. یافته­ها نشان می‌دهد، از بین شاخص­های حکمرانی­خوب، همه شاخص­ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر­ها موجب برابری در توزیع درآمد می­شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی­داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of good governance on income distribution in a selected group of Organization of Islamic Countries (OIC)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Ali Salmanpour 2

چکیده [English]

Good governance and income distribution are the key issues of public economy and development. According to the World Bank, good governance is identified by six characteristics: the right of expression and responsibility, political stability and the absence of violence, government efficiency, quality of laws and regulations, the rule of law and the control over corruption. This study aims to examine the effects of good governance on the index of income distribution (Gini coefficient) in a selected group of the Organization of Islamic Countries (OIC) during the period 2000-2013. In order to approach this key research objective, two research strategies have taken into account: First, we examine the effects of good governance on income distribution. Second, the effects of government revenues and expenditures are also examined. The results illustrate the key fact that on the index of income distribution (Gini coefficient) is significantly and negatively affected by almost all characteristics of good governance. This does not apply to the control over corruption and government revenues and expenditures, as these characteristics lead to unequal income distribution among this selected group of the Organization of Islamic Countries (OIC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • income distribution
  • Gini coefficient
  • panel data