نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد راهنما

2 دانشگاه مازندران

چکیده

تحقیق حاضر تلاش می‌کند تا برخی از مهمترین زمینه ها و انگیزه های مرتبط با گرایش جوانان تحصیلکرده دانشگاهی برای مهاجرت به خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهد. مباحث این مقاله مبتنی بر تجزیه و تحلیل های یک تحقیق پیمایشی است که جمعیت آن را مجموعا تعداد 327 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند که با استفاده روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی مرکب از نمونه‌گیری تصادفی ساده و سیستماتیک و تشکیل گروه‌های مشخص با صفات همگن از جامعه‌ی آماری و با میانگین آلفای کرونباخ حدود ۷۹/۰ انتخاب شده‌اند. مطابق نتایج این تحقیق، نزدیک به نیمی از افراد در این تحقیق تمایل دارند تا به خارج از کشور مهاجرت کنند. درعین حال، این میزان تمایل بطور معنی داری تابعی از ویژگیهای جمعیت شناختی مانند سن، جنس و وضعیت تاهل می‌باشد. تجزیه و تحلیل های رگرسیونی این تحقیق نیز نشان داده است که متغیرهایی از قبیل احساس امنیت، دینداری، هویت ملی، و بویژه انگیزه های اقتصادی و شغلی، دارای تاثیرات معنی داری بر روی تمایل به مهاجرت است. در مجموع، تحقیق حاضر شواهد تجربی جدیدی در چارچوب مدل نظری اورت لی (1966) و در تایید یافته‌های تحقیق سازمان ملل متحد (2002) ارائه می‌کند زیرا مطابق یافته های این تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که گرایش جوانان به مهاجرت عمدتا تحت تاثیر دستیابی به فرصت‌های شغلی و تحصیلی مناسب‌تر است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tendency towards international migration: The case of Ferdousi University’s students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Foroutan 1
  • Morteza Sheikh 2

2 The University of Mazandaran

چکیده [English]

This study primarily aims to examine the main patterns and determinants associated with tendency of university students toward international migration. This tends to be a critical issue in contemporary Iran as the country holds a very young age structure and witnesses an increasing trend of university-educated youth bulge. The discussion of this article is based on a survey, which includes 320 students of Ferdousi University in Mashhad. According to the preliminary results of this study, about half of these university students tend to migrate. This general pattern, however, is substantially affected by such demographic determinants as age, gender, and marital status. Moreover, the multivariate results of this study have explored that the tendency towards international migration is significantly associated with the sense of security and safety, religiosity, national identity, and economic motives. In sum, the results of this study accord with the pull-push theory of Lee (1966) and provide further evidence to support the United Nations’ (2002) studies, suggesting that the tendency of young people towards international migration is mainly associated with more and better occupational and educational opportunities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • university students
  • human capital
  • pull and push factors