نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه کردستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه هویت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی با انگیزش شغلی در میان اعضای هیئت علمی است. روش اجرای تحقیق از نوع  توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه‌های کردستان و رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند. حجم نمونه 269 نفر عضو هیئت علمی انتخاب شدند. در تحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون و روش معادلات ساختاری استفاده شده­است. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه هویت سازمانی میلر، الن و مایک؛ سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال؛ و پرسشنامه هاکمن و اولدهام استفاده شد، پایایی و روایی پرسشنامه­ها به وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش همبستگی در سطح بالایی یعنی برای انگیزش شغلی و هویت سازمانی، برای انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی و نیز برای هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی به طور کلی می­توانند انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کنند. همچنین تاثیر هویت سازمانی از طریق مولفه شناختی (مربوط به سرمایه اجتماعی) بر انگیزش شغلی هیئت علمی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational identity and occupational motivation of academics using the mediating role of social capital

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amjad Zabardast 1
  • Kolsom Kahrizi 1
  • kamal khaleghpanah 2

2 kurdistan university

چکیده [English]

This study aims to investigate how occupational motivation is associated with organizational identity through social capital.  This analysis is based on a survey including 296 academics of Kordestan University and Rezi University in Kermanshah. Generally speaking, the research findings of this study demonstrate that they key variables of this analysis including occupational motivation and organizational identity, occupational motivation and social capital, organizational identity and social capital are significantly and substantially correlated. In addition, organizational identity and social capital can predict occupational motivation. Finally, the cognitive component of organizational identity has a positive and significant effect on occupational motivation of the academics included in the present analysis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational identity
  • occupational motivation
  • faculty
  • social capital