نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

مشارکت و الگوهای مشارکتی در شهرهای ایران بیشتر در کلان شهرها مورد توجه بوده و به نقش مشارکت شهروندی در شهرهای کوچک اهمیت کمتری داده می شود. این درحالی است که شهرهای کوچک با توجه به محدودیت های جمعیتی و اقتصادی نیازمند مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور شهر می­باشند. تحقیق حاضر در پی تحلیل و ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی در شهر برزک می­باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از روش میدانی و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده­است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنین شهر برزک (4588 نفر) می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر بدست آمد که برای اطمینان بیشتر 360 پرسشنامه انتخاب شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون­های پیرسون و رگرسیون و با نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام گردیده­است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق مکانی و رضایتمندی از خدمات شهری ارتباط معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون هم حاکی از آن است که در بین متغیرهای یاد شده متغیر تعلق مکانی با وزن رگرسیونی 40/0  بیشترین اثر را در متغیر مشارکت اجتماعی تبیین می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the citizens’ social participation: Case study of Barzok town in Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shaterian 1
  • & Rasol Heidary Soreshjani 2

2 University of Kashan

چکیده [English]

The existing literature on citizens’ social participation is mainly limited to megacities, while smaller cities have not been given sufficient attention. Accordingly, this study aims to contribute filling this research gap. The results of this analysis are based on a survey that includes 355 citizens of Barzok town in Kashan.
The results of this analysis illustrate that citizens’ tendency towards social participation is significantly associated with social trust, the feeling of local belonging and civic services satisfaction. Moreover, the multivariate results illustrate that amongst other determinants, local belonging tends to play the strongest role in citizens’ social participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • social trust
  • local belonging
  • satisfaction
  • Barzok town