نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد -گروه جامعه شناسی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی/دانشگاه یزد

چکیده

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه­های شکل‌گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن‌ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه‌های شکل‌گیری خانواده نابسامان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city

نویسندگان [English]

  • Hossein Afrasiabi 1
  • Hossein Afrasiabi 2

1 Yazd University

چکیده [English]

Family usually serves as the most important place to develop individual and social lives. This, however, has been changed substantially in recent decades. The present study aims to investigate how abnormal families are shaped from the view point of women confronting divorce.
The analysis is based on qualitative method and the research sample includes 33 women who have already applied for divorce in Yazd city. According to the results of this analysis, such factors as inappropriate supervision, the lack of family support, parental conflict and violence, poverty, marital violence, addiction and divorce play key role in shaping an abnormal family

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal family
  • women
  • context
  • divorce