نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

چکیده

تحولاتی که در غرب تحت عنوان مدرنیته اتفاق افتاده، پیامدهایی را در سایر نقاط جهان به جای گذاشته که ممکن است در بستر جامعه برای آن فرهنگ سازی نشده باشد. کشور ایران نیز از آن امر مستثنا نیست. خانواده‌گرایی که از مهمترین ارزشهای وابسته به هر فرهنگی است، به نگرش های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین اعضای خانواده تاکید می‌توان، در جوامع مختلف در حال تغییر است. این پژوهش با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد خانواده‌گرایی و پرسشنامه محقق ساخته) انجام گرفت. حجم نمونه برابر 665 نفر تعیین و با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای، سهم هر منطقه از شهر مشخص و نمونه ها در هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید. بر اساس یافته‌ها مشخص شد که بین مدرنیته و خانواده‌گرایی رابطه معنی دار وجود دارد. هر چند عقلانیت و فردگرایی و نگرش مثبت به اشتغال زنان به عنوان ابعاد مدرنیته در جامعه روند رو به رشد دارد، لکن خانواده‌گرایی بالا می‌باشد و خانواده به حیات خود ادامه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Modernity and Familism in Esfahan City

نویسندگان [English]

  • parirokh emami 1
  • seyed ali hashemianfar 2
  • mansour haghighatian 3

1 azad university dehaghan

3 Islamic Azad University Dehaghan

چکیده [English]

The changes in the Western societies arising from modernity have also affected the rest of the world. This also applies to Iran. Familism is recognized as a key component of each culture and is mainly based on such characteristics as loyalty, trust and cooperation amongst family members. However, familism is also changing in the contemporary societies. The research findings discussed in this paper is based on a survey conducted in Esfehan City. The survey includes a sample of 665 individuals who were selected on the basis of the quota sampling method. The collected research data were then analyzed by using SPSS software. According to the results of this analysis, modernity and familism are significantly correlated. Furthermore, although the key components of modernity (such as rationality, individualism, and positive attitude towards women's employment) are growing substantially, familism still holds a high value and the family sustains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's employment
  • familism
  • individualism
  • rationality
  • modernity