نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بانک ملت

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

3 استادیار جامعه شناسی

چکیده

این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می­باشد و به بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق شامل فعالیتهای داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی نظام بانکی بعنوان متغیرهای مستقل و ابعاد سرمایه اجتماعی شامل اعتماد و مشارکت بعنوان متغیر وابسته در شهر تهران می­پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان با تعداد نامحدود و حجم نمونه 384 نفر و کارکنان بانک ملت در واحدهای صف شهر تهران به تعداد 4242 نفر و حجم نمونه 352 نفر می باشد. روش نمونه گیری مشتریان نمونه گیری در دسترس و کارکنان روش خوشه ای تعیین گردید.  نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای تحقیق بوده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، مدل ابعاد داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی نظام بانکی تائید شد. مقایسه میانگین ابعاد مسئولیت اجتماعی نظام بانکی حاکی از پایین بودن بعد بشردوستانه نسبت به سایر ابعاد فعالیتهای خارجی و بعد عدم تبعیض نسبت به سایر ابعاد فعالیتهای داخلی مسئولیت اجتماعی نظام بانکی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal and External Activities of Corporate Social Responsibility in the Banking System and Its Relationship with Social Capital

نویسندگان [English]

  • narjes azizi 1
  • RezaAli Mohseni 2
  • Mohammad Baqer Tajeddin 3

1 bank mellat

2 Associate Professor of Islamic Azad University, , Tehran, Iran

3 Assistant professor of sociology

چکیده [English]

This study aims to examine the association between internal-external activities of banking system’s social responsibility and the key components of social capital including trust and participation. The results of this paper are based on a survey conducted among two sample groups: 384 clients and 352 staff members of Melat Bank in Tehran.
The results of this study support that there are a significantly positive association between internal-external activities of banking system’s social responsibility and social capital components, that is, social trust and participation. In addition, the results suggest that the dimensions of banking system’s social responsibility are significantly different: humanitarian and non-discrimination dimensions hold the lowest level of importance as compared with other dimensions of internal and external activities of banking system’s social responsibility, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility of banking system
  • social capital
  • trust
  • Participation