نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا حد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

10.22080/ssi.2020.15871.1565

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر شاخص‌های جهانی‌­شدن فرهنگی بر احساس هویت ­ملی دانش آموزان مدارس شهرستان بابل است. تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی است که با روش پیمایش انجام‌ و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده‌­ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش­‌آموزان مقطع پیش‌­دانشگاهی تشکیل می­دهند که از مجموع ۳۰۲۷ نفر از دانش آموزان دختر و پسر تعداد ۴۰۴ نفر به عنوان حجم ­نمونه انتخاب شده‌اند. روش نمونه‌­گیری، از نوع طبقه‌ای تصادفی بوده است. نتایج نشان می­دهد که به غیر از متغیر استفاده از تلویزیون بین سایر متغیرهای مستقل یعنی میزان استفاده از ماهواره، اینترنت، موبایل، فیلم، موسیقی، سینما و کافی‌­نت و متغیر وابسته احساس هویت ملی، رابطه معکوس و معنی­‌داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی بین متغیرها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از سینما، فیلم و موبایل بیشترین همبستگی معکوس با احساس هویت ملی دانش­‌آموزان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری با استفاد از نرم افزار لیزرل بیانگر آن است که سه متغیر مستقل رسانه‌های جمعی خارجی، ابزارهای هنری و فضای فرهنگی به ترتیب با ضرایب ۰/۴۰، ۰/۵۲، ۰/۳۸ قابلیت پیش بینی برای بررسی میزان احساس هویت ملی دانش آموزان را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Cultural Globalization on the National Identity Sense: Case Study of Pre-University Students in Babol

نویسندگان [English]

  • shafieh moazen pour 1
  • seyed yaghob mosavi 2
  • amirmaseod amirmazaheri 3

1 teacher/education&grows

2 Professor of Sociology at Al-Zahra University

3 Associate Professor of Sociology, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is to study the impact of globalization in cultural dimension of national identity. This is a descriptive-analytical study that was carried out with a survey method. The survey includes 404 pre-university students in Babol. These male and females students were selected on the basis of the stratified random sampling method. The present analysis holds a wide range of independent variables such as the usage of TV, satellite, mobile, internet, photo, music, cinema, and café net. According to the results of this study, there is a statistically significant and inverse relationship between these independent variables and the national identity sense. This, however, does not apply to the TV usage. Moreover, the results show that there is the most inverse correlation between the use of cinema, film, and mobile with the national identity of students. Also, the results of structural equations using Lister’s software indicate that independent external media, artistic tools and cultural space, with a coefficient of 0.40, 0.52, 0.38, can predict the students’ national identity sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural globalization
  • foreign mass media
  • Artistic tools
  • Cultural space
  • National Identity