تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا حد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی

10.22080/ssi.2020.15871.1565

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر شاخص های جهانی‌شدن فرهنگی بر احساس هویت‌ملی دانش آموزان مدارس شهرستان بابل است. تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی است که با روش پیمایش انجام‌ و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی تشکیل می‌دهند که از مجموع3027 نفر از دانش آموزان دختر و پسر تعداد 404 نفر به عنوان حجم‌نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه‌گیری، از نوع طبقه ای تصادفی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که به غیر از متغیر استفاده از تلویزیون بین سایر متغیرهای مستقل یعنی میزان استفاده از ماهواره، اینترنت، موبایل، فیلم، موسیقی، سینما و کافی‌نت و متغیر وابسته احساس هویت ملی، رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی بین متغیرها نشان می دهد که بین میزان استفاده از سینما، فیلم و موبایل بیشترین همبستگی معکوس با احساس هویت ملی دانش‌آموزان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری با استفاد از نرم افزار Lisler بیانگر آن است که سه متغیر مستقل رسانه های جمعی خارجی، ابزارهای هنری و فضای فرهنگی به ترتیب با ضرایب 40/0، 52/0، 38/0 قابلیت پیش بینی برای بررسی میزان احساس هویت ملی دانش آموزان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Checking the cultural dimensions on the national identity (Case study of pre-university students in Babol)

نویسندگان [English]

  • shafieh moazen pour 1
  • seyed yaghob mosavi 2
  • amirmaseod amirmazaheri 3
1 teacher/education&grows
2 Professor of Sociology at Al-Zahra University
3 Associate Professor of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the impact of globalization in cultural dimension of national identity. This is a descriptive-analytical study that was carried out with a survey method. The survey includes 404 pre-university students in Babol. These male and females students were selected on the basis of the stratified random sampling method. The present analysis holds a wide range of independent variables such as the usage of TV, satellite, mobile, internet, photo, music, cinema, and café net. According to the results of this study, there is a statistically significant and inverse relationship between these independent variables and the national identity sense. This, however, does not apply to the TV usage. Moreover, the results show that there is the most inverse correlation between the use of cinema, film, and mobile with the national identity of students. Also, the results of structural equations using Lister’s software indicate that independent external media, artistic tools and cultural space, with a coefficient of 0.40, 0.52, 0.38, can predict the students’ national identity sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural globalization
  • External mass media
  • Artistic tools
  • Cultural space
  • National Identity