نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

10.22080/ssi.2019.16173.1584

چکیده

ازدواج سفید پدیده‌ای مدرن و مفهوم تعهد، یکی از پروبلماتیک‌­ترین مفاهیم عصر مدرن است. این تحقیق با رویکرد نظریه مبنایی انجام گرفته و میدان تحقیق، افراد هم­‌بالینِ شهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری، با ۱۸ نفر از آنان مصاحبه انجام شد. جستجوی پاسخ برای این پرسش که تعهد در ازدواج سفید چگونه برساخته می­شود، نشان داد که تعهد نه تنها مفهومی با معنای ثابت نیست بلکه در طی زمان و مکان و برحسب شرایط، تحول یافته و در چارچوب فضایل اخلاقی برداشت می­شود. همچنین تیپولوژی تعهد در ازدواج سفید، طیفی از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی را در بر می­گیرد که در یک سر طیف معنای عرفی‌­اش قرار دارد که برگرفته از هنجارها و ساختارهای مسلط بیرونی بوده و قواعد مرسوم در روابط زناشویی رسمی در این سنخ حاکم است. سنخ شناسایی شده در دامنه دیگر طیف، تعهد به منزله اخلاق فراعرفی است که ناظر بر روابط برابری­‌طلبانه، آزادی‌­خواهانه و غیر متأثر از ایدئولوژی­های فرهنگی است و معنایی درونی­‌شده‌­تر، فردی‌­شده‌­تر و خودگزیده‌تر دارد. نهایتا می­توان گفت، تعهد در ازدواج سفید، معنایی وسیع، چندبعدی، نسبی و سیال دارد و نمی‌­توان این مفهوم را در این سبک از زندگی، ذیل یک قاعده کلی، ارزش­‌گذاری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Conventional Ethics to Post-Conventional Ethics: Typology of Commitment Experience in Cohabitation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarzadeh 1
  • seyedali hashemianfar 2

1 teacher of esfahan university

2 Assistant Professor, Dept. of Sociology University of Esfahan, Esfahan, Iran

چکیده [English]

The cohabitation is an emerging form of the family of the world in which commitment is also a challenging concept. In terms of method and theory, this research employs a qualitative approach and the grounded theory. The research findings presented and discussed in this paper is based on interviewing with a sample of 18 cohabitating individuals in Isfahan City. The results of this study have indicated that not only commitment is not simply a concept with stable and absolute meaning, but also it varies significantly by such determinants as time passage, the place and conditions which understood within the moral virtues’ framework and moral levels. Furthermore, the commitment typology in cohabitation contains a spectrum ranging from the conventional ethics to post-conventional ethics. Finally, the research results presented and discussed in this paper support the bottom-line conclusion that the term and concept of commitment in the cohabitation has widespread, multi-faceted, relative and unstable meaning, leading to the fact that no general rules can apply to this emerging form of the family so-called cohabitation in the contemporary societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohabitation
  • Commitment
  • conventional ethics
  • Post-conventional ethics
  • typology