از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

10.22080/ssi.2019.16173.1584

چکیده

ازدواج سفید محصول جریان مدرنیته و مفهوم تعهد، یکی از پروبلماتیک‌ترین مفاهیم عصر مدرن است. جستجوی پاسخ برای این پرسش اساسی که تعهد از منظر افراد شرکت کننده در ازدواج سفید چگونه برساخته می‌شود، نشان داد که تعهد نه تنها مفهومی با معنای ثابت و مطلق نیست بلکه در طی زمان و مکان و برحسب شرایط، تحول یافته و در چارچوب فضایل اخلاقی و سطوحی از اخلاق برداشت می‌شود. همچنین تیپولوژی تعهد در ازدواج سفید، طیفی از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی را در بر می‌گیرد که در یک سر طیف معنای عرفی‌اش قرار دارد که برگرفته از هنجارها و ساختارهای مسلط بیرونی بوده و قواعد مرسوم در روابط زناشویی رسمی در این سنخ حاکم است. سنخ شناسایی شده در دامنه دیگر طیف، تعهد به منزله اخلاق فراعرفی است. تعهد در این دامنه، ناظر بر روابط برابری‌طلبانه، آزادی‌خواهانه و غیرمتأثر از ایدئولوژی‌های فرهنگی است و معنایی درونی‌شده‌تر، فردی‌شده‌تر و خودگزیده‌تر دارد. در این سر طیف، تعهد احترامی است که به انتخاب آزاد فرد در رابطه گذاشته می شود. در نهایت می‌توان گفت، تعهد در ازدواج سفید، معنایی وسیع، چندبعدی، نسبی و سیال دارد و نمی‌توان این مفهوم را در این سبک از زندگی، ذیل یک قاعده کلی، ارزش‌گذاری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Conventional Ethics to Post Conventional Ethics: the Typology of Commitment Experience in Cohabitation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarzadeh 1
  • seyedali hashemianfar 2
1 teacher of esfahan university
2 Assistant Professor, Dept. of Sociology University of Esfahan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The cohabitation is an emerging form of the family of the world in which commitment is also a challenging concept. In terms of method and theory, this research employs a qualitative approach and the grounded theory. The research findings presented and discussed in this paper is based on interviewing with a sample of 18 cohabitating individuals in Isfahan City. The results of this study have indicated that not only commitment is not simply a concept with stable and absolute meaning, but also it varies significantly by such determinants as time passage, the place and conditions which understood within the moral virtues’ framework and moral levels. Furthermore, the commitment typology in cohabitation contains a spectrum ranging from the conventional ethics to post-conventional ethics. Finally, the research results presented and discussed in this paper support the bottom-line conclusion that the term and concept of commitment in the cohabitation has widespread, multi-faceted, relative and unstable meaning, leading to the fact that no general rules can apply to this emerging form of the family so-called cohabitation in the contemporary societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cohabitation"
  • "Commitment"
  • "Conventional ethic"
  • "Post conventional ethic"
  • "typology"