نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

10.22080/ssi.2020.15416.1535

چکیده

انجمن­های مدنی به مثابه بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک در واسازی رده‌­بندی­های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می­نماید. در پژوهش حاضر، به قصد راه بُردن به تجربه و درک زنان از مشارکت در انجمن­های مدنی، به روش نظریه زمینه­ای با ۲۰ نمونه زن دارای تجربه فعالیت انجمنی مصاحبه­ی نیمه‌­ساخت‌یافته به ­عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حضور و مشارکت زنان در انجمن­‌های مدنی تابع منابع در دسترس زنان و تجربه­‌ی زیسته‌­ی فعالیت اجتماعی است و زمینه‌­ی مذکور به مثابه شرایط علّی، کمّ و کیف مشارکت زنان را رقم می­زند. در این میان، بازتعریف و بازسازی خود، تکوین اخلاق مدنی، بسط تعلقات و مسئولیت‌­پذیری اجتماعی به­ مثابه زمینه‌­ی تسهیل­گر، و ازجاکندگی اجتماعی و مکان­‌زدایی و بسترزدایی از زنانگی و تقویت ساخت فرصت­های اجتماعی به ­عنوان شرایط مداخله­‌گر عمل نموده‌­اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش مدنی  بر سیاست حضور و تقدیس کنش‌­ورزی زنانه، کارآمدی، ندای درون، برون‌­رفت از ملال زندگی، و بسترزدایی فرهنگی از زنانگی دلالت دارد.  بر اساس کنش­های زنان، انجمن­های مدنی پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی برای زنان در بر داشته است که در ذیل  مقوله هسته توانمندساز- ساختاربخش متمرکز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Lived Experience and the Perception of Women from Participation in Civic Associations

نویسندگان [English]

  • omid Ghaderzadeh 1
  • fatemeh rezazadeh 2

2 sociology department

چکیده [English]

Civil associations, as the foundations of democratic social order, play a significant role in the deconstruction of social categorization. This research article attempts to assess the experience and discerning of women of participation in civil institutions. This research employs the grounded theory. Methodologically, it is based on semi-structured interview with women who have the participation experience in civil institutions. The results of this research showed that the participation of women in civil institutions is contingent on the resources in their disposal and on their lived experiences; which in turn determines the extent of participation. In the meantime, self-redefining and self-rebuilding, development of civil ethics, the expansion of social solidarity and responsibility served as facilitators, whereas social disembeddedness, the de-contextualizing and de-temporalizing of femininity, and strengthening the creation of social opportunities being interveners. The semantic reconstruction of women’s experience and understanding of social action implies the policy of the presence and sanctification of women's activism, efficiency, inner call, alleviating problems of life, and cultural subjection of femininity. Women’s social actions in civil institutions are associated with a wide range of social, personal, and cultural consequences which falls under the category of empowering-structured core.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civic participation
  • available resources
  • civic associations
  • redefinition of social identity
  • women