نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

10.22080/ssi.2020.15994.1575

چکیده

شهر بابلسر در سالهای اخیر تحولات سریعی را تجربه کرده است. این تحولات به معنای از دست رفتن مکان‌های حافظه شهری است. حافظه جمعی می‌تواند نقش مهمی در احساس تعلق به مکان داشته باشد. وجود ساختمان‌های متروکه قدیمی در شهر نشان‌دهنده اختلال در حافظه جمعی و در نوع حاد آن، فراموشی است. این پژوهش از این منظر به ساختمان‌های متروکه شهر بابلسر پرداخته است تا دریابد ترکیب چه عواملی موجب فراموشی جمعی این بناها شده است. برای این کار، اطلاعات گردآوری شده از مطالعات اسنادی، تاریخی و تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار گرفتند، با توجه به این مطالعات و ملهم از نظریه کرینسون و کانرتون، چهار علت فرضی استخراج شد و علل فرضی در جدول ارزش جبر بولی بررسی شدند. یافته‌ها حاکی از این است که این که یک عمارت به یادآورنده دوره‌ای از نظم خشن و استبداد باشد، شرط لازم متروک واقع شدن است، اما این شرط، شرط کافی نیست. مثلاً در صورتی که این شرط در کنار دو عامل یادآوری نفوذ بیگانه و نداشتن منفعت مالی و خدماتی در ۴۰ سال اخیر قرار گیرد، متروک واقع شدن محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Boolean Study on Causes of Collective Forgetting in the City: A Case Study on Abandoned Buildings of Babolsar City

نویسندگان [English]

  • Minoo Sedighi Kasmaee 1
  • Mohammadmahdi Farzbod 2

1 University of Mazandaran

2 Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Babolsar City has changed rapidly during the recent years. These changes are similar to losing the long-standing memorial places. Collective memory can play an important role in the feeling of belonging to the place. The existence of abandoned buildings in the city indicates a disorder in collective memory and in the acute form it represents forgetting. From this perspective, the present study has focused on abandoned buildings in the city in order to explore the major determinants of the collective forgetting of these memorial buildings. Methodologically, this study is based on a combination of documentary and historical approaches and oral history. It also relies on the theories developed by Crinson and Cannerton. According to the results of this study, although the reminding harsh order and tyranny are significantly important determinants, they cannot still provide a comprehensive explanation. For instance, other relevant determinants such as the foreigners’ dominance and the lack of financial and service benefits for the last 40 years contribute for a more comprehensive explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Memory
  • Urban Memory
  • Collective Forgetting
  • Abandoned Buildings
  • Boolean Algebra