نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

3 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

4 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

10.22080/ssi.2020.16736.1620

چکیده

خانواده  و انسجام آن نقش مهمی در توسعه اجتماعی هر جامعه دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ساختار توزیع  قدرت در خانواده بر انسجام آن است که بدین منظور متغیر ساختار قدرت در سه دسته تقارن روابط قدرت، شیوه اعمال قدرت و قلمرو قدرت و متغیرانسجام خانواده در ابعاد شش گانه معاشرتی، عاطفی، توافقی، هنجاری، کارکردی و رسیدن به هدف سنجیده شده است. در این مطالعه بر اساس نمونه گیری  طبقه‌بندی تصادفی ۶۰۰ نفر از زنان متاهل شهر شیراز در بین مناطق یازده‌گانه این شهر انتخاب و پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات به وسیله نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس ۲۲ تحلیل شد. نتایج نشان داد  ساختار  توزیع قدرت و تصمیم‌گیری در خانواده تأثیر معناداری بر انسجام آن دارد. چنانچه گسترش ساختار دموکراتیک و مشارکتی در خانواده سبب افزایش انسجام خانواده در همه ابعاد آن شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود جامعه در راستای افزایش انسجام خانواده نظم جدید را پذیرفته و ساختار قدرت مشارکتی و دموکرات را در درون خانواده نهادینه کند که در این فرایند حفظ سازگاری با فرهنگ و هویت جامعه ایرانی اهمیت شایانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Solidarity and Family Power Distribution Structure: Case Study of Married Women in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrabzadeh 1
  • Sedigheh Shoaa 2
  • Majid Movaheh 3
  • Mohsen Niazi 4

1 Associate Professor of Sociology, Kashan University

2 phd student in Kashan university

3 Professor of Sociology,Shiraz University

4 Professor of Sociology, Kashan University

چکیده [English]

Family solidarity plays an important role in the social development. The purpose of this study is to examine the effect of power distribution structure on family solidarity. This study has measured the concept of power distribution structure in three major domains: symmetric relation, area of power, and the way of exercising power. In addition the family solidarity was measured in six aspects: associational, emotional, consensual, functional, achieving the goals and normative aspects. The research findings presented and discussed in this paper are based on a survey which includes 600 married women in Shiraz City. The results of this study have indicated that there is a significantly positive relationship between democratic structure and family solidarity and its subscales. Furthermore, the results emphasize the fact that decision-making and power process pattern in a family have a significant effect on family stability. Therefore, it is suggested that family conform to social changes, adopt the new order and institutionalize the structure of democratic and participatory power in the family. In order to leading to this end, it is vitally important to maintain the culture and identity of the Iranian community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solidarity
  • Power
  • Family
  • women
  • modernity