نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)،

چکیده

فراتحلیل حاضر، درصدد تحلیل مجدد مجموعه­ای از پژوهش­های مرتبط با کودکان کار و خیابان و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن­ها است. مطالعه‌ی حاضر ، با تلخیص آماری تحقیقات پیشین در حوزه‌ی کودکان کار و خیابان، به دنبال یک برآورد کلی از اثر عوامل مؤثر بر این متغیر مورد نظر است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از روش تحقیق فراتحلیل صورت پذیرفته است و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی مطالعات معتبر علمی هستند که در طی سال­های 1381 تا 1398 با موضوع کودکان کار و خیابان به چاپ رسیده­اند. در نهایت ، 15 سند انتخاب شدکه جهت انجام فراتحلیل مناسب بوده­اندو با استفاده از نرم­افزار فراتحلیل (سی‌اِم‌اِی۲)[1] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج و تحلیل یافته­های حاصل از ترکیب شدت اثر، نشان می­دهد که متغیرهای سطح تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر والدین به ترتیب با اندازه‌ی اثرات ترکیبی معادل 614/0 و 541/0 در حد متوسط بر میزان کار کودکان و خیابانی­شدن آن­ها اثرگذار بوده­اند.[1]- CMA2

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Studies on the Factors Affecting the Emergence of Child Labour and Street Children

نویسندگان [English]

  • Ahdieh Asadpour 1
  • Mansoreh Azam Azadeh 2

1 PhD Student in Sociology, Alzahra University

2 Associate Professor of Sociology, Alzahra University

چکیده [English]

The present meta-analysis seeks to re-analyze a series of studies on child labour and street children and enumerate their strengths and weaknesses. The present study, providing a statistical summary of the previous research in the field of child labour and street children, seeks an overall estimate of the factors affecting this variable. Accordingly, this study uses a documentary meta-analysis research method and the statistical population of the study includes all valid scientific studies that have been published during the years 1381 to 1398 on the subject of child labour and street children. Finally, 15 documents suitable for performing a meta-analysis were selected and analyzed using CMA2 software. The analysis of the severity of the combined effects showed that the variables of parental education level and drug addiction with the combined effects of 0.614 and 0.541, respectively, affected the average rates of child labour and street children

کلیدواژه‌ها [English]

  • child labour and street children
  • Meta-Analysis
  • parental addiction
  • parental education level