نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

2 - دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

3 استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

خلقیات ایرانیان از جمله موضوعاتی است که طی دهه­های اخیر به آن پرداخته شده است؛ اما در همه‌ی پژوهش­های انجام شده، با رویکرد صفر و یکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش نمودیم ، نشان دهیم که خلقیات ایرانیان امری فازی است و نمی­توان با رویکرد صفر و یکی به آن پرداخت. ازاین رو، در این پژوهش با استفاده از روش فازی به خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی پرداختیم. نتایج پژوهش نشان داد که مردم در واقعه‌ی رژی نمرات عضویتی را در ویژگی­هایی چون جمع­گرایی، استبدادستیزی و قانون­گریزی به خود اختصاص دادند. در مصداق جمع­گرایی، مشارکت مردم در اعتراض به قرارداد رژی (92/0) نمره‌ی عضویت فازی، در استبدادستیزی، شاخص مبارزه تا دستیابی به هدف (81/0) نمره‌ی عضویت فازی و در قانون­گریزی، تهدید جانی مسلمانان و بیگانگان (06/0) نمره‌ی عضویت فازی را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج به دست آمده می­توان گفت که رویکرد فازی به خلقیات ایرانیان می­تواند نتایج مناسب­تری نسبت به رویکرد دوارزشی صفر و یکی به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Iranians’ Morals in Reggie Contract (An Investigation of Collectivism, Anti-Authoritarianism and Anarchism)

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Ghasemi 1
  • Sharareh Mehdizadeh 2
  • Susan Bastani 3

1 PhD. Student of Sociology, Alzahra University

2 Associate Professor of Sociology, Alzahra University

3 Professor of Sociology, Alzahra University

چکیده [English]

Iranians’ moral is one of the issues researched in recent decades. However, it has been studied with a binary approach in all studies. In this article, we have tried to show that the Iranians’ moral is fuzzy and cannot be addressed with a binary approach. Therefore, in this study, we tried to use a fuzzy approach to deal with the Iranians’ morals in Reggie contract. The results of the study showed that in the Reggie incident, people gained membership scores in charactristics such as collectivism,anti authoritarianismand anarchism. In the case of collectivism, people gained a fuzzy membership score of 0.92 due to their participation in protesting against the Reggie contract, in the case of anti-authoritarianism, people gained a fuzzy membership score of 0.81 due to struggling until achieving the goal, and in the case of anarchism, people gained a fuzzy membership score of 0.06 due to threating the lives of Muslims and foreigners. Based on the obtained results, it can be said that the fuzzy approach to the Iranians’ morals can give more appropriate results than the binary approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians’ morals
  • collectivism
  • anti-authoritarianism
  • anarchism
  • Reggie contract