نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار جامعه‌شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر، به سنخ­شناسی دین­داری در میان گروهی از جوانان 21 تا 36 ساله ی شهر رشت می­پردازد. رویکرد پژوهش ،کیفی و با روشِ تحلیلِ روایت و با ابزار مصاحبه­نامه از نوع روایی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از آرای جامعه شناسان دین در خصوص وضعیت دین­داری در جهان مدرن و حجم به­دست آمده از نمونه­های پژوهش، 16 تن بوده است. مهم­ترین نتایج پژوهش عبارتند از: 1) تمام مصاحبه شونده­ها از فرهنگ دینی خانوادگی فاصله گرفته بودند و از دین­داری خانواده­ی خاستگاهی به نحو قابل توجهی دور شده­اند؛ 2) آنان از الگوی دین­داری رسمی که شریعت­مدارانه و همچنین الگوی دین­داری حوزوی که فقه­مدارانه است، نه تنها به نحو اساسی فاصله دارند؛ بلکه منتقد آن نیز هستند؛ 3) الگوی مسلط دین­داری، دین­داری عاطفی است؛ 4) تأثیرگذاری تجربه­هایِ ­زیسته و نظام­های شناختیِ در دسترس آنان، در شکل­گیری مسیر حرکت دین­داری­شان مشهود و مشخص است، که با دیدگاه نظریه‌پردازان در چارچوب نظری نیز سازگار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Religiosity among the Youth of Rasht

نویسندگان [English]

  • Ali Tassaddi Kaari 1
  • Hassan Mohaddesi Gilvaee 2
  • Saeed Maadani 3

1 PhD Student Department of Sociology, Sciences and Research Branch, Azad University

2 Assistant Professor of Sociology, Tehran Central Branch, Azad University, Tehran

3 Assistant Professor of Sociology, Tehran Central Branch, Azad University, Tehran

چکیده [English]

The present study deals with the typology of religiosity among a group of 21- to 36-year-old youth in Rasht. This qualitative study has been done using a narrative analysis of narrative interviews. The theoretical framework of the study was a combination of the views of sociologists of religion on the status of religiosity in the modern world. The sample included 16 indiciduals. The most important research results obtained are: 1. All interviewees have distanced themselves from the family's religious culture and significantly distanced themselves from the religiosity of the family of origin; 2. They are fundamentally distanced from and critique of the formal religiosity, which is Shariat-oriented, and also the theological religiosity, which is jurisprudential; 3. The predominant pattern of religiosity is emotional religiosity. 4. The influence of their lived experiences and available cognitive systems is evident in forming the path of their religiosity, which is also consistent with the views of theorists in the theoretical framework

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • religiosity
  • changes
  • the youth