بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون گریزی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

خلقیات ایرانیان از جمله موضوعاتی است که طی دهه‌های اخیر به آن پرداخته شده است. اما در همه پژوهش‌های انجام شده با رویکرد صفر و یکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش نمودیم تا نشان دهیم که خلقیات ایرانیان امری فازی است و نمی‌توان با رویکرد صفر و یکی به آن پرداخت. لذا در این پژوهش تلاش نمودیم تا با استفاده از روش فازی به خلقیات ایرانیان در واقعه رژی بپردازیم. نتایج پژوهش نشان داد که مردم در واقعه رژی نمرات عضویتی از جمع-گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی را به خود اختصاص دادند. در مصداق جمع‌گرایی، مشارکت مردم در اعتراض به قرارداد رژی (92/0) نمره عضویت فازی، در استبدادستیزی با شاخص مبارزه تا دستیابی به هدف (81/0) نمره عضویت فازی و در قانون‌گریزی تهدید جانی مسلمانان (06/0) نمره عضویت فازی را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که رویکرد فازی به خلقیات ایرانیان می‌تواند نتایج مناسب‌تری نسبت به رویکرد دوارزشی صفر و یکی به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Iranian Morals in the Reggie incident (examining three examples of collectivism, anti- authoritarianism and lawlessness)

نویسندگان [English]

  • afsane ghasemi
  • sharare mahdizade
  • susan bastani
alzahra university
چکیده [English]

The Iranian morals is one of the issues that has been researched in recent decades. But in all studies, it has been studied with a binary approach. In this article, we have tried to show that the Iranian morals is fuzzy and cannot be addressed with a binary approach. Therefore, in this study, we tried to use the fuzzy method to deal with the Iranians morals in the Reggie incident. The results of the study showed that people in the Reggie incident received membership scores from collectivism anti authoritarianism and lawlessness. In the case of collectivism, people's participation in protesting the Reggie incident (0.92) is a fuzzy membership score, in the anti-authoritarianism of the struggle index to achieve the goal (0.81) fuzzy membership score, and in lawlessness a threat to the lives of Muslims and foreigners (0.06). ) Scored a fuzzy membership score. Based on the obtained results, it can be said that the fuzzy approach to the Iranian morals can give more appropriate results than the zero and one value bias approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Morals
  • collectivism
  • anti- authoritarianism
  • lawlessness
  • fuzzy method