پدیدارشناسی تجربه زیسته مادری (مورد مطالعه مادران 20 تا 45 ساله شهر اراک)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف اصلی این پژوهش توصیف عمیق درک مادران از تجربه‌ی مادریشان است. روش‌ مطالعه‌: روش انجام پژوهش از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی است. جامعه‌ی موردمطالعه‌ی این تحقیق، مادران 20 تا 45 ساله شهر اراک است و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق فردی صورت گرفته است. نمونه‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام 24 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پس از ضبط مصاحبه‌ها، داده‌ها مکتوب شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش کولایزی (1978) که موستاکاس (1994) نیز آن را تشریح کرده، کمک گرفته شده است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان می‌دهد که مادران شرکت‌کننده باوجود تفاوت‌هایشان در تحصیلات و شغل، به اشکال مختلف سه مقوله‌ی اصلی بازاندیشی، هویت‌یابی و فشار اجتماعی را در تجربه‌ی مادریشان داشته‌اند. نتیجه‌گیری: بازاندیشی با خرده مقولاتِ: مادری همدلانه، جبرانی، آگاهانه، رقابتی و مادری به معنای برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد که مادران امروز در مورد چگونگی مادریشان بازبینی می‌کنند. هویت‌یابی نیز با خرده مقولاتِ: خلق فراغت و تلاش برای ایجاد یا گسترش شبکه‌های ارتباطی، نشان می‌دهد که مادران در جریان کنش مادری درصدد کسب بسته‌های جدید هویتی نیز هستند. همچنین فشار اجتماعی با خرده مقولاتِ: فقدان نهادهای حمایتی و مادر مسئول اصلی در قبالِ فرزند، اشاره به فشاری می‌کند که مادر از جانب جامعه در ارتباط با چگونگی ایفای نقش خود حس می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Maternal Lived Experience: A Case Study of Mothers Aged 20-45 in Arak City

نویسندگان [English]

  • khadijeh safiri 1
  • Fatemeh Zandi 2
1 Professor, Social Sciences Department, Al-Zahra University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student, Sociology of social issues, Al-Zahra University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The main purpose of this study is to describe mothers' deep understanding of their maternal experience. Methods: The research method is qualitative and phenomenological. The study population includes 20-45-year-old mothers in Arak. The study data was collected using in-depth individual interviews. Samples were purposefully selected and after 24 interviews, theoretical saturation was obtained. After recording the interviews, the data were written and analyzed. Data were analyzed using Colaizzi’s (1978) method, which was also described by Mustacas (1994). Results: Data analysis shows that participating mothers, despite their differences in education and occupation, had three main categories of reflection, identification and social pressure in their maternal experience. Conclusion: Rethinking the empathetic, compensatory, conscious, competitive, and planning subcategories, motherhood shows that mothers today are rethinking how their maternal lives are. Identification of the subcategories of creating leisure and trying to create or expand communication networks shows that mothers in the process of motherhood are also seeking new identity packages. Also, the social pressure with the subcategories of lack of supportive institutions, and the mother responsible for the child refers to the pressure that the mother feels in the society regarding how she plays her role

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Phenomenology"
  • "Rethinking"
  • "Identification"
  • "Social Pressure"