مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، نویسنده مسئول، شیراز، ایران

3 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز و استاد مشاور، شیراز، ایران

چکیده

اهداف: این تحقیق، از منظر افراد بومی درگیر با پدیده، در پی فهم این مطلب است که چه بسترهایی در محیط زیستی فرد، او را به سمت اعتیاد سوق می‌دهد، چه عوامل، شرایط و تعاملاتی در این بستر وجود دارد و پیامدهایی که ناگزیر پس از اعتیاد گریبان گیر آنها خواهد شد چیست. روش‌ مطالعه‌: مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی انجام شد، مشارکت‌کنندگان 17 مرد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند؛ اطلاعات، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل محتوی کیفی نظریه داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: «بهنجارسازی و تابو شکنی از مصرف مواد»، «مشکلات و اختلافات خانوادگی و زیست محیطی»، «انفعال خانواده و ضعف در نظارت»، «عدم ایفای نقش حمایتی و کنترلی جامعه، «ابهام اهداف و چشم اندازهای آینده»، «جاذبه های مصرف»»، «چالش های فردی و شخصیتی»، 7 کد محوری مذکور هستند. نتیجه‌گیری: مقوله هسته این تحقیق «انکسار الگوی تعاملی سازنده فرد- خانواده- جامعه» است که بقیه مقوله‌ها را در بر می‌گیرد. نظریۀ زمینه‌ای تحقیق، در قالب مدل پارادایمی شامل شش بعد شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده، تعامل و پیامدها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Process of Constructing an Interactive Model of Individual-Family-Society and the Tendency towards Industrial Narcotics in Semnan City

نویسندگان [English]

  • Ali shahcheragh 1
  • bijan khajenoori 2
  • Habib Ahmadi 3
  • Mahrokh Rajabi 4
1 PhD student in Sociology, Shiraz University, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz. Iran,
2 Associate Professor, Department of Sociology, Shiraz University, Iran, Shiraz
3 Professor of Sociology, Department of Sociology, Shiraz University, Iran, Shiraz
4 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Shiraz University, Iran, Shiraz
چکیده [English]

Objectives: Taking the perspective of indigenous people involved in the phenomenon, the present research seeks to understand what contexts in a person's environment lead him to addiction, what factors, conditions and interactions exist in this context and what are the consequences of addiction. Methods: This study uses a qualitative research approach. The participants include 17 men selected using purposive sampling. Data was collected using semi-structured in-depth interviews and analyzed through qualitative content analysis of Strauss-Corbin's approach. Results: "Normalization and breaking the taboo of drug use", "family and environmental problems and disputes", "family passivity and weakness in supervision", "lack of supportive and controlling role of society", "ambiguity of future goals and prospects", "consumption attractions", as well as "individual and personality challenges" are the 7 central codes mentioned. Conclusion: The core category of this research is "refraction of the constructive interactive model of individual-family-society" which includes other categories. The grounded theory of research is expressed in the form of a paradigm model including six dimensions of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, phenomena, interactions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial addiction
  • Grounded theory
  • Semnan City
  • Consumption attractions
  • Consumption taboo-breaking