برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانکاشان

چکیده

اهداف: در این پژوهش بر زمینه‌های شکل‌گیری ازدواج بین‌‌مذهبی موفق در بین زوجین ناهمسان همسر تاکید شده است. روش‌ مطالعه: ‌بر اساس روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای با 23 نفر از زوجین ناهمسان مذهب در سال 1399 طی یک بازه زمانی 7 ماهه در استان سیستان وبلوچستان با روش نمونه گیری نظری مصاحبه عمیق و نیمه‌‌ساختار یافته صورت گرفت. داده‌‌ها بر اساس روش گلیزر و اشتراوس طی سه مرحله‌‌ کدگذاری و تحلیل گردید. یافته‌ها: در کدگذاری باز 70 مفهوم، در کدگذاری محوری 13 مقوله‌‌ی فرعی و 5 مقوله‌‌ی اصلی استخراج گردید. پدیده محوری «مدارای فرهنگی و ازدواج بین مذهبی موفق» در شرایط علی «ازدواج عاشقانه غیرمتعصبانه مذهبی» شکل می گیرد و همراه با شرایط زمینه ای «تنوع دینی و به رسمیت شناختن تفاوت‌‌های مذهبی در خانواده» و شرایط مداخله گر «فرهنگ خانواده‌‌گرایی» موجب راهبردهایی نظیر «خانواده‌‌ دموکراتیک» در زوجین شده که نهایتا به پیامد «رضایت از زندگی در ازدواج بین مذهبی تفاهم-آمیز» ختم می‌‌شود؛ نتیجه‌گیری: بنابراین می‌‌توان گفت شیوه انتخاب همسر و تعاملات بین زوجین، کنار گذاشتن پیش‌‌داوری و سوگیری مذهبی در زندگی مشترک، الگوی تعامل فرهنگی رایج در جامعه و فرهنگ خانواده گرایی دموکراتیک در شکل‌‌گیری ازدواج بین مذهبی موفق در بین زوجین نقش مهمی ایفا می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of a Successful Inter-Religious Marriage and the Context of Its Formation: A Qualitative Study between Couples in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • elham shirdel 1
  • mohammadreza hasani 1
  • fateme hamikaegar 2
1 Assistant Professor in Social Sciences, University of Sistan O Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Phd Student In Sociology, Faculty Of Law And Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present article emphasizes the contexts of successful inter-religious marriages between heterogeneous couples. Methods: using a qualitative methodology and grounded theory, Deep and semi-structured interviews were conducted with 23 heterogeneous couples in Sistan and Baluchestan Province selected through theoretical sampling method. Data were analyzed in three stages of coding based on Glaser and Strauss’s grounded theory. Results: In open coding, 70 concepts were found, and in axial coding, 13 sub-categories and 5 main categories were extracted. The main phenomenon of "cultural tolerance and successful interfaith marriage" are formed in the causal context of "non-prejudiced-religious romantic marriage" and along with the context of "religious diversity and the recognition of religious differences in the family". The intervening conditions of "family culture" leads to strategies such as the "democratic family" that ultimately results in "life satisfaction in an interfaith marriage." Conclusion: Therefore, the method of choosing a spouse and interpersonal relationship between couples, putting aside prejudices and religious bias in life, considering the common cultural pattern in society and the culture of democratic familyism play an important role in forming a successful interf-religious marriage between couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterogenic marriage
  • Religion
  • Family
  • Culture
  • Couples