نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی مرکز بررسی های استراتژیک

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

شکل‌گیری دولت- ملت‌ها در عصر جدید، اهمیت روزافزون دولت‌ها را موجب شد که نقشی حیاتی در بیشتر پدیده‌های اجتماعی داشتند. اعتماد نهادی به‌طور عام و اعتماد به نهادهای رسمی به‌طور خاص، به عنوان سنگ بنای توسعه و از ملزومات دنیای مدرن تلقی می‌شود. اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر حکومت‌ها را در ایفای نقش خود افزایش می‌دهد و بهره‌وری آن‌ها را بالا می‌برد. مقاله‌ی حاضر در یک بررسی میان‌کشوری، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی را واکاویده است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. بدین‌منظور داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی، پیمایش جهانی شاخص‌های حکمرانی، پیمایش جهانی دموکراسی انتخاباتی (خانه‌ی آزادی) و پیمایش جهانی آزادی بر حسب رتبه‌بندی منطقه‌ای (خانه‌ی آزادی) در فاصله‌ی سال‌های 2000- 2005 مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا کشورهای مختلف از لحاظ میزان اعتماد به نهادهای رسمی، به شش گروه تقسیم شدند. یافته‌ها نشان داد که بین این شش گروه از کشورها، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ متغیرهای: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارآمدی حکومت و اعتماد به نهادهای رسمی وجود دارد؛ اما بین این شش گروه، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ دموکراسی انتخاباتی، حقوق سیاسی و آزادی مدنی، مشارکت اجتماعی با اعتماد به نهادهای رسمی وجود نداشت. در آزمون رگرسیون چندمتغیره، سه متغیر حکمرانی خوب (شامل شش شاخص)، مشارکت اجتماعی و آزادی سیاسی وارد شدند. این متغیرها مجموعاً41درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد به نهادهای رسمی را تبیین نمودند. به علاوه متغیر حکمرانی خوب و آزادی سیاسی از قدرت بیشتری برای تبیین اعتماد به نهادهای رسمی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cross-country Study of Factors Affecting the Formation of Trust in Formal Institutions

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sharepour 1
  • Mohammad Fazeli 2
  • Elahe Eghrarian 3

چکیده [English]

The formation of nation-states in modern days has increased the importance of governments which play vital role in many social phenomena. Institutional trust in general and trust in formal institutions in particular is the cornerstone of development and a requirement of modern world. Trust in formal institutions increases the impact of governments and their productivity. The present paper examined the factors affecting the formation of trust in formal institutions. The research method was a secondary analysis and in doing so, the data of World Values Survey (WVS), the Survey of Good Governance (WGI), and the data of Freedom House for 2000-2005 were used. Countries were classified in terms of their trust in formal institutions into six categories. The findings revealed that there was a significant difference between these six groups in terms of corruption control, rule of law, and government efficacy.  However no significant differences were found between these six groups of countries in terms of election democracy, political rights, civil rights, and social participation. In multiple regression analysis, the composite index of good governance, social participation, and political rights were used. The variables explained 41 percent of variations in the dependent variable namely trust in formal institutions. In addition, it was found that good governance and political rights had more explanatory power to explain the trust in formal institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust to formal institutions
  • institutional trust
  • good governance
  • quality of institutions