نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقاله‌ی حاضر به مطالعه‌ی اعتماد بین قومی و سنجش عوامل اجتماعی موثر بر آن می‌پردازد. اعتماد به عنوان یکی از مولفه‌های کانونی سرمایه‌ی اجتماعی و از موضوعات اصلی مورد توجه علمای اجتماعی در جهان معاصر است. در ایران نیز با توجه به شرایط زیست چند قومی بحث درباره عوامل و موانع اعتماد بین اقوام و اقلیت‌ها از یک طرف و اقوام و دولت مرکزی از طرف دیگر همواره از دغدغه‌های دولتمردان و محققان بوده است. درمقاله حاضر بعد از مرور دیدگاه‌ها و منابع تجربی موجود یک چارچوب نظری تنظیم گردید و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در مورد 400 نفر نمونه از دانشجویان آذری، فارس، کرد و لر دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) تهران انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد میانگین فرهنگ اعتماد بین قومی دانشجویان آذری، فارس و لر نسبت به یکدیگر بالاتر از حد متوسط است اما میانگین فرهنگ اعتماد بین قومی کردها نسبت به اقوام دیگر پایین تر از حد متوسط است و میانگین اعتماد همه اقوام نیز به استثنای آذری‌ها نسبت به کردها پایین تر از حد متوسط است. نتیجه تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه فرهنگ اعتماد بین قومی 55/0 می باشد و در مجموع به ترتیب متغیر‌های تصورات قالبی، اعتماد درون قومی، قوم مداری، اعتماد عام و اعتماد سیاسی 28 درصد تغییرات فرهنگ اعتماد بین قومی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Culture of Trust among Students from Four Different Ethnic Groups of Azeris, Persians, Kurds and Lors Studying at Tarbiat Moallem University in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossien Serajzadeh 1
  • Jamal Adhami 2
  • Yonens Akbari 3

چکیده [English]

This paper studies the culture of trust among ethnic groups and measures its effective social factors. To do so, after reviewing the theoretical perspectives and empirical sources, an appropriate framework was prepared in which the basic assumptions are discussed and tested. The research was conducted based on multiple research methods (survey and documentation methods) in which 400 students from four ethnic groups including, Azeri, Persian, Kurd and Lor were sampled and tested by using a questionnaire at the Tarbiat Moallem University. Results show the average level of culture of trust among ethnic Azeri, Persian and Lor students, is higher than the average. But the average of culture of trust between Kurds is less than the moderate level and the mean of trust in other three ethnic groups excepting the Azeries is lower than moderate level. Regression analysis showed that the subsequent multiple correlation co-efficient regarding the culture of trust among the ethnic groups is 0.55. Also, there are some factors influencing the inter-ethnic trust including: the variables stereotyping 36%, inter-ethnic confidence 27%, general confidence or trust 10%, political trust 10% and ethnicity is 14%. The result showed that such variables as the sense of ethnic identity, ethnocentrism, and perceived discrimination, ethnic and inter-ethnic interaction are not effective in reducing or increasing the trust between ethnic groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust among ethnic groups (cultural and empirical)
  • sense of ethnic identity
  • ethnocentrism
  • political trust
  • general trust
  • stereotype interactions and inter-ethnic orientation