نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده‌ی مسئول)

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، مدرس دانشگاه پیام نور نورآباد و شهرضا

چکیده

اوقات فراغت به عنوان نمایی از سبک زندگی، مقوله ای است که افراد با آرامش و اختیار می توانند علایق و تمایلات خود را به کارگیرند و فرصتی است تا نگرش­های پنهان خود را تعین بخشند. اگرچه با افزایش میزان تحصیلات تغییر در نگرش­ زنان ایجاد شده است، اما آنها همچنان مسئولیت نقش‏های خانگی را به عهده دارند و نقش­های متعددشان اوقات فراغت آنها را مشروط و محدود ساخته است. زنان شاغل با «مسئولیت دوگانه» کار بیرون و ارائه خدمات خانگی اغلب با کمبود وقت مواجه و وقت کافی ندارند؛ بدلیل اهمیت این موضوع این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان و نحو ه گذران اوقات فراغت زنان متأهل شاغل و موانع موجود بر سر راه آنان را مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی بودند. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می­دهد از بین متغیرهای مستقل در مدل تحقیق متغیرهای امکانات فرهنگی، تحصیلات، درآمد، تعداد فرزندان و نوع شغل همسر بیشترین تأثیر را بر میزان اوقات فراغت نمونه بررسی شده داشتند که 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادند. نداشتن وقت به­عنوان اولین مانع و کمبود امکانات دومین مانع از نظر پاسخگویان عنوان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socio-Economic Determinants of Leisure-Time Characteristics among Women: The Case of Married Working Women in Norabad Mamasani

نویسندگان [English]

  • Halimeh Anayat 1
  • Narjes Nareei 2

چکیده [English]

This article focuses on leisure-time characteristics and examines the patterns and determinants related to spending leisure time among married women. The field of this study is Norabad Mamasani and the sample includes 201 employed women. This study has explored that five determinants have the greatest effects on spending leisure time among women: cultural facilities, education, income, number of children, and husband’s occupation. Moreover, the results show that the lack of sufficient available time is the most important barrier for spending leisure time among women included in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • married women
  • working women
  • cultural facilities
  • education