راهنمای داوری را از اینجا مشاهده و دریافت نمایید.

 اسامی داوران مجله جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی دوره ۱۴ و ۱۵ 

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

شهر/کشور

رتبه علمی

سمت / سازمان

پست الکترونیکی

منصوره

اعظم زاده

دکترای تخصصی

تهران

دانشیار

جامعه شناسی دانشگاه الزهرا (س)

maazadeh@yahoo.com

غلامحسین

بیابانی

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی

biabanigh@yahoo.com

ابراهیم

حاجیانی

دکترای تخصصی

تهران

دانشیار

 گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

ebhajiani@gmail.com

امیر

رستگارخالد

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

دانشگاه شاهد

amir_rastegarkhaled@yahoo.com

مهدی

رفیعی بهابادی

دکترای تخصصی

تهران

سایر

معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی ایسپا

mehdirafieebahabadi@gmail.com

علیرضا

شجاعی زند

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس - گروه جامعه شناسی

shojaeez@modares.ac.ir

مینو

صدیقی کسمایی

دکترای تخصصی

تهران

سایر

دانشگاه تهران

minoosedighi.k@gmail.com

محمد رضا

طالبان

دکترای تخصصی

تهران

دانشیار

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtaleban@yahoo.com

نعمت اله

فاضلی

دکترای تخصصی

تهران

دانشیار

پژوهشگاه علوم انسانی

nfazeli@hotmail.com

عباس

کاظمی

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

av3kazemi@gmail.com

محمد

میرسندسی

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

دانشگاه امام حسین

mirsondosi@yahoo.com

مصطفی

مهرآیین

دکترای تخصصی

تهران

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ms.mehraeen@gmail.com

محمد رضا

حسنی

دکترای تخصصی

زاهدان

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

mohammadreza.hasani63@yahoo.com

بیژن

خواجه نوری

دکترای تخصصی

شیراز

دانشیار

دانشگاه شیراز

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

اصغر

میر فردی

دکترای تخصصی

شیراز

دانشیار

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

a.mirfardi@gmail.com

مجید

موحد مجد

دکترای تخصصی

شیراز

استاد

جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

مهدی

علیزاده

دکترای تخصصی

قم

استادیار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

mehdi.alizadeh60@gmail.com

نوین

تولایی

دکترای تخصصی

مازندران

استادیار

دانشگاه مازندران

tavallaei@yahoo.com

سید قاسم

حسنی

دکترای تخصصی

مازندران

استادیار

دانشگاه مازندران

g.hassani@umz.ac.ir

نادر

رازقی

دکترای تخصصی

مازندران

دانشیار

دانشگاه مازندران

razeghi@umz.ac.ir

محمد مهدی

فرزبد

دکترای تخصصی

مازندران

سایر

دانشگاه مازندران

mahdifarzbod@yahoo.com

محمد تقی

قزلسفلی

دکترای تخصصی

مازندران

دانشیار

دانشگاه مازندران

m.t.ghezel@gmail.com

بهنام

لطفی خاچکی

دکترای تخصصی

مازندران

سایر

دانشگاه مازندران

blotfi66@gmail.com

رحمت اله

معمار

دکترای تخصصی

مازندران

استادیار

دانشگاه مازندران

r.memar@yahoo.com

احمد رضا

اصغرپور ماسوله

دکترای تخصصی

مشهد

استادیار

دانشگاه فردوسی

asgharpour@ferdowsi.um.ac.ir

حسین

بهروان

دکترای تخصصی

مشهد

استاد

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

behravan@um.ac.ir

حسین

میرزائی

دکترای تخصصی

مشهد

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد- گروه علوم اجتماعی

hmirzaei@um.ac.ir

سید احمد

میرمحمدتباردیوکلایی

دکترای تخصصی

مشهد

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

ahmad_mirtabar@yahoo.com

محسن

نوغانی دخت بهمنی

دکترای تخصصی

مشهد

دانشیار

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

noghani@ferdowsi.um.ac.ir

آرمان

حیدری

دکترای تخصصی

یاسوج

دانشیار

دانشگاه یاسوج

alheidari2011@yu.ac.ir

مریم

مختاری

دکترای تخصصی

یاسوج

دانشیار

دانشگاه یاسوج، گروه جامعه شناسی

mokhtari1380@yahoo.com

مهربان

پارسامهر

دکترای تخصصی

یزد

دانشیار

دانشگاه یزد

parsamehr@yazd.ac.ir