مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (SSI) - داور - داوران