نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عوم اجتماعی-دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شکار غیرقانونی پرندگان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و حیات گونه­های جانوری در یک جامعه دارد. مواردی از این شکار غیرقانونی در شهرستان فریدونکنار استان مازندران وجود دارد که تحقیق حاضر به بررسی و تبیین آن خواهد پرداخت. چهارچوب نظری این تحقیق برای تبیین شکار غیرقانونی پرندگان نظریات فعالیت­های روزمره و کاهش تقاضای بازار می­باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده­ها، انجام شده است. جامعه آماری همه­ی روستائیان روستاهای شهرستان فریدونکنار در استان مازندران بوده­اند. روش نمونه­گیری ترکیبی از نمونه­گیری تصادفی ساده و نمونه­گیری هدفمند می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 75 درصد (303 نفر) از پاسخگویان شکار غیرقانونی پرندگان انجام می­دادند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تاثیر بر شکار غیرقانونی پرندگان به ترتیب مربوط به متغیرهای حضور نگهبان توانا، تقاضای بازار، مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب می­باشند. متغیر تقاضای بازار از طریق تاثیرات مثبتی که بر مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب دارد می­تواند بر شکار غیر قانونی پرندگان تاثیر غیرمستقیمی بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Market and Environmental Crime: Explaining Illegal Bird-Hunting in Fereydunknar

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Mir Mohammad tabar 1
  • mohammad mazloum khorasani 2
  • Mohsen Noghani 3
  • Ali Silanian Tosi 4

1 Social Sciences Department, Ferdowsi University

2 ferdowsi university of mashhad

4 Associate professor and faculty member of Social Sciences Department, Ferdowsi University

چکیده [English]

Illegal bird-hunting has devastating effects both on the species’ life and on a society’s economy. This also exists in Fereydunknar, which is considered in this study. Theoretically, this study employs the everyday-life theory and the theory of market demand reduction. The empirical findings of this study are based on a survey conducted in the rural areas of Fereydunknar located in the province of Mazandaran in the north of Iran. According to results of this study, the majority of the respondents (that is, about 75 per cent) accept their involvement in illegal bird-hunting. Moreover, the results suggest that the most important determinants of illegal bird-hunting are the presence or the absence of qualified guardians, substance-oriented crime, and the level of demand in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental crimes
  • illegal bird-hunting
  • market demand
  • everyday life theory
  • villagers