دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهمن 1397 
بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار

صفحه 39-71

سید احمد میرمحمدتبار؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی سیلانیان طوسی


کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد

صفحه 179-212

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی