نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی همدان

2 پژوهشگر-کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

یک تغییر مهم در نهاد خانواده درایران گسترش ناپایداری خانواده است. یکی از علل ناپایداری، می‌تواند تغییردر نظام ارزشی افرادباشد. بر این اساس، رابطه بین نظام ارزشی افراد ونگرش به پایداری خانواده می تواند به عنوان مساله پژوهش باشد. در این پژوهش که به روش پیمایشی در  نمونه 388 نفری از شهروندان متولد دهه‌های چهل تا هفتاد شمسی در شهر همدان انجام گرفته، به صورت بین نسلی، به مقایسه نظام ارزشی، نگرش به پایداری خانواده و رابطه بین نظام ارزشی افراد و نگرش آنها به پایداری خانواده پرداخته شده است. برای سنجش نظام ارزشی از نظریه رونالد اینگلهارت استفاده شده و نگرش به پایداری خانواده نیز با تقسیم بندی به  ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نظام ارزشی و نیز نگرش نسل‌های مختلف به پایداری خانواده در نسل‌های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. بین ابعاد سنتی و بقای نظام ارزشی و نگرش به پایداری خانواده در نسل‌های مختلف رابطه معنادار وجود دارد، درحالی که بین ابعاد سکولار – عقلانی و خود شکوفایی این نظام و نگرش به پایداری خانواده در این نسل‌ها رابطه معنادار وجود ندارد. گفتنی است که بیشتر یافته‌ها، با انتظارات قبلی و پیشینه  هم خوانی نداشت. که  می‌تواند ناشی از توقف شرایط اجتماعی در وضعیت نیازهای وجودی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Intergenerational Comparison on the Relationship between Individuals’ Value System and Attitude towards Family Stability

نویسندگان [English]

  • javad afsharkohan 1
  • mahmood rezaeeyan 2

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده [English]

The institution of family in Iran is changing substantially that can be tracked through such characteristics as an increasing trend in family instability. This can be partly associated with the changes in individuals’ value system. This study relies on a survey that includes a sample of 388 individuals in Hamadan City. They belong to varying generations born in the past decades in order to highlight the intergenerational variations associated with family instability. This study employs the theory of value system developed by Ingelhart. The results of this study indicate that there is not significant relationship between values system and attitudes towards family stability across generations. Moreover, secular-rational aspects of values system and attitudes towards family stability across generations are insignificantly correlated. However, the results of this study support the fact that there is a significant relationship between traditional aspects of values system and attitudes towards family stability across generations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational relationships
  • value system
  • generational value
  • generational attitude
  • family stability