نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات خانواده، ازدواج و طلاق، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری، به تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر تعداد فرزندان قصد شده و همچنین قصد داشتن فرزند (دیگر) پرداخته است. جامعه آماری این پیمایش مقطعی، زنان و مردان متاهل شهر تهران بوده و 1232 نمونه که زن در خانواده آن‌ها زیر 49 سال و بارور بوده، به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داده در تحلیل دومتغیره، تعداد فرزندان قصد شده در  افرادی که کیفیت زندگی زناشویی پایین‌تری دارند، کمتر است ولیکن این یافته در مدل چند متغیره رگرسیون پواسن معنادار نبوده است. مدل‌های رگرسیون اسمی دو وجهی لجستیک نیز نشان داده‌اند، بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی در افراد بدون فرزند و در افراد تک‌فرزند بر قصد داشتن فرزند (دیگر) اثر معنادار داشته و در افراد با دو فرزند و بیشتر تاثیر معناداری نداشته است. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی زناشویی بالاتر، در خروج از بی‌فرزندی و تک‌فرزندی اثرگذار است. نتایج تحقیق تایید کننده تئوری‌های تاثیر مثبت کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری بوده و افراد متاهل در شهر تهران از فرزندآوری به عنوان استراتژی برای بهبود زندگی زناشویی استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Effects of the Quality of Marital Life on the Childbearing Intention

نویسندگان [English]

  • Fateme Modiri 1
  • Mahmood Ghazi Tabatabaie 2

1 Department of Family Studies, Marriage and divorce, National population Studies & Comprehensive Management Institute

چکیده [English]

This study focuses on the effects of the quality of marital life on the childbearing intention. The discussion of this paper is based on the results of a survey conducted in Tehran City. The survey includes 1232 married men and women under 49 years old who have been selected on the basis of multi-stage cluster sampling method. According to the preliminary results of this study, the childbearing desire is affected by the quality of marital life: the lower the latter, the higher the former. However, this preliminary result is not supported by multivariate analyses of this study. In addition, the results of logistic regression analyses indicate that the effect of the quality of marital life on individuals’ childbearing intention depends on their current status in terms of the number of children they already have. This means that a higher quality of marital life can lead to greater childbearing intention only amongst those who have no or one child, whereas it does not have any significant effect on childbearing intention of those who already have two or more children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The quality of marital life
  • high quality of marital life
  • low quality of marital life
  • childbearing intention
  • Poisson regression