نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تعطیلی کارخانه ذوب‌آهن استان کردستان سبب اخراج نیروی کار کارخانه شد و پیگیری‌های متعدد کارکنان اخراج شده در سطوح نهادی مختلف به نتیجه‌ای نرسید. افراد اخراج شده از کار و افراد بیکار را باید به لحاظ جامعه‌شناختی به عنوان دو گروه متمایز در نظر گرفت. دانش علمی موجود در کشور بیشتر متمرکز بر موضوع بیکاری و در حوزه مطالعات اقتصادی و با روش کمی است. بر همین اساس هدف کلی این تحقیق، مطالعه جامعه-شناختی پیامدهای اخراج از کار است. در راستای این هدف به بررسی تجربه زیسته کارکنان اخراجی به روش پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کُلایزی پرداخته ‌شد و چالشهای زندگی پس از اخراج از کارخانه مورد شناسایی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که مهمترین مسائل کارکنان اخراج شده را میتوان در چهار مقوله اصلی که شامل مسائل شغلی و مالی (با 9 مقوله فرعی)، مسائل خانوادگی (با 5 مقوله فرعی)، مسائل اجتماعی (با 7 مقوله فرعی) و مسائل روانی (با 7 مقوله فرعی) دسته‌بندی نمود. پروژه‌های صنعتی بزرگی مانند کارخانه ذوب‌آهن باید به دور از ملاحظات سیاسی و همراه با مطالعه برآورد اقتصادی و ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه‌ها پیش از آغاز به کار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of life after losing a job at a factory

نویسنده [English]

  • Alireza Karimi

Department of Sociology, Faculty of Human and Social Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The closure of the steel plant of Kurdistan province caused the loss of employees' jobs and Staff follow-up did not get any results. From the sociological point of view, people who have lost their jobs are distinct from unemployed people. Scientific knowledge in internal studies is more focused on unemployment and the issue of unemployment has been viewed from an economic perspective and a quantitative method. Accordingly, the overall purpose of this research is the sociological study of the consequences of job loss. The lived experience of employees who lost their jobs was studied by descriptive phenomenology method of Colaizzi and life challenges after job loss were identified. Findings of the research show that the most important problems of the employees who lost their jobs are four main themes: 1- Job and financial problems (with 9 sub themes), 2- family problems (with 5 sub themes), 3- social problems (with 7 sub themes) and 4- psychological problems (with 7 sub themes). Large industrial projects such as the steel plant should be carried out far beyond political considerations. These projects should have an economic assessment and a social impact assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • To lose a job
  • Descriptive phenomenology
  • Social disappointment
  • Social loneliness