نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دبیر/ اداره آموزش و پرورش

چکیده

در این مقاله وضعیت دینداری بازاریان و رابطه ی آن با پایبندی به اخلاق کسب و کار در بازار شهر بابل بررسی شد. نظریات دورکیم و وبر مهم ترین دیدگاه های مورد استفاده در مبانی نظری بودند. روش تحقیق این مطالعه پیمایش بود، و از نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و از نمونه ای با حجم کلی 378 نفر در بازار شهر بابل گردآوری شد. پرسشنامه به کار گرفته شده برای سنجش متغیر پایبندی به اخلاق کسب و کار محقق ساخته بود. برای سنجش متغیرهای وضعیت دینداری نیز از مقیاس های موجود تهیه شده توسط سایر محققین بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد میزان دینداری و دینداری فقهی در طی نسل های متوالی بازاریان تضعیف و دینداری غیررسمی تقویت گردیده است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که با تضعیف میزان دینداری و دینداری فقهی، و تقویت دینداری غیررسمی التزام به اخلاق کسب و کار تضعیف گردیده است. بدین ترتیب وجود رابطه میان دینداری و پایبندی به اخلاق کسب و کار تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiosity and Business Ethics in the Market Case study: Babol))

نویسنده [English]

  • Nayereh Sharifi

teacher/Department of Education

چکیده [English]

Abstract

This article investigated the religiosity of marketers and its relationship with commitment to business ethics in the market of Babol. The most important views in theoretical framework were Durkheim and Weber's theories. The research method was survey, and was used stratified sampling. Data was collected through a questionnaire, and the sample was 378 people in the market of Babol city. The questionnaire was used to measure the commitment to business ethics variable was self made questionnaire. The scales was used to measure religiosity variable were made by other researchers. The findings showed that the degree of religiosity and jurisprudential religiosity were weakening and informal religiosity was strengthened during successive generations. In addition, the results indicated that by weakening the degree of religiosity and jurisprudential religiosity, and strengthening informal religiosity, the commitment to business ethics has been weakened. Thus the relationship between religiosity and commitment to business ethics was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Business Ethics
  • market
  • religiosity
  • Jurisprudential Religiosity
  • Informal Religiosity