نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

2 استاد جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد مدیریت علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر کاوشی جامعه‌شناختی برای بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در میان شهروندان شهر شیراز بوده است. دین اسلام به عنوان یکی از ادیان آسمانی دارای گزاره‌های بسیاری در زمینه بهداشت و سلامت بوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد مختلف دینداری (مناسکی، پیامدی، عاطفی و اعتقادی) بر سبک زندگی سلامت‌محور انجام گرفته است. این تحقیق با روشی پیمایشی انجام گرفته است که جامعه آماری آن را شهروندان 15-59 ساله شهر شیراز تشکیل داده‌اند. نمونه مورد مطالعه برای این تحقیق 384 نفر بوده است که پرسشنامه‌های مربوط به آن در مناطق ده گانه شیراز توزیع و جمع‌آوری گردیده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که همه ابعاد دینداری به جز دینداری عاطفی بر سبک زندگی سلامت محور تاثیر معناداری داشته‌اند و به طور کلی قادر به تبیین حدود 27 درصد از تغییرات متغیر سبک زندگی سلامت محور بوده است. در این بین بیشترین تاثیر از آن بُعد پیامدی می‌باشد که بتای آن برابر با 0/323 میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiosity and Health: The Study of Relation between Religiosity and Health-oriented lifestyle among Shiraz Citizens.

نویسندگان [English]

  • farshad karami 1
  • majid movahedmajd 2

1 sociology and social planing, School of economic, Management and Social Science, Shiraz university, Shiraz, Iran

2 Professor of the depatrtment of sociology and social planning, Shiraz University

چکیده [English]

This survey aims to explore the relationship between religiosity and health-oriented lifestyle among citizens of Shiraz. Islam as one of the divine religions contains lots of suggestion for its followers in order to achieve a healthy lifestyle. The purpose of this research is to investigate the effect of different dimensions of religiosity (ritual, consequential, emotional, and belief) in health-oriented lifestyle. . The research methodology is a survey method. Shiraz citizens (15-59) are as statistical population of this research and the sample of this research was 384 people. The questionnaires have been used in ten regions of the city to collect data from citizens of Shiraz (15-59) which are the statistical population (n= 384). The results indicate that all dimensions of religiosity except emotional religiosity have a significant effect on health-oriented lifestyle. In general, independent variables are able to explain almost 27% of the dependent variable. Moreover, the consequence dimension has had the greatest effect, with beta equal to 0.323.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Health-oriented lifestyle
  • Islamic religion
  • Citizens of Shiraz