نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه یاسوج

چکیده

با توجه به اهمیت نحوه‌ی تعاملات در خانواده و عوامل فرهنگی مرتبط با آن، این پژوهش به بررسی رابطه‌ی بین نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده و جهت‌گیری‌های ارزشی پرداخته است. جامعه‌ی آماری، زوجین شهر دوگنبدان هستند  که 380 نفر از  آنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری، نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق، نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده در دو بعد نگرش اقتدارگرایانه و مشورتی بررسی شد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه‌ی جهت‌گیری‌های ارزشی دینی، تقدیرگرایانه و سنتی با نوع تصمیم­گیری اقتدارگرایانه مستقیم و معنادار، و رابطه‌ی جهت‌گیری ارزشی مدرن با آن معکوس و معنادار بوده است. رابطه‌ی جهت‌گیری‌های ارزشی تقدیرگرایانه و مدرن با نگرش به قدرت مشورتی، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. تأثیرگذراترین متغیر در کاهش تصمیم­گیری اقتدارگرایانه، جهت­گیری ارزشی مدرن؛ و در افزایش گرایش به تصمیم­گیری مشورتی، تحصیلات بوده است. در نهایت می­توان گفت ؛ فرهنگ مسلط و "هژمونِ" تصمیم­گیریِ عمودیِ مبتنی بر اقتدارِ مردانه، حداقل در ساحتِ انتظار، به سمتِ نوعی وضعیتِ " گذار" تغییر کرده است که در آن دو نوع جهت گیریِ ارزشیِ سنتی و مدرن، همراه با تصمیم­گیریِ اقتدارگرا و مشورتی با هم در رقابت و " تخاصم" ­اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Various Value Orientations and Attitudes towards the Power Distribution Structure in the Family (Case Study: Couples from Dogonbadan City

نویسندگان [English]

  • Arman Heidari 1
  • Ramin Moradi 1
  • Hakimeh Konari 2

1 Assistant Prof. of Sociology, University of Yasouj

چکیده [English]

Considering the importance of interactions in families, as well as cultural factors related to them, the present research investigates the relationship between attitude towards power distribution and value orientations among 380 couples from Dougonbadan City. The sample was selected through cluster sampling method proportional to the sample size, which was determined using Lin’s sample size determination Table. Based on the research literature, attitudes toward the power distribution structure in the family were examined in two dimensions: authoritarian and consultative. According to the research results, the relationship between religious, fatalistic and traditional value orientations and authoritarian decision-making was directly significant. However, the relationship between modern value orientations and authoritarian decision-making was inversely significant. The relationships between fatalistc and modern value orientations and consultative power distribution were negative and positive, respectively. The most influential variables in reducing authoritarian decision-making and increasing tendency to the consultative one were found to be the modern value orientation and the level of eduction, respectively. Finally, it can be said that the dominant culture and "hegemony" of masculine vertical decision-making, at least expectionally, is changing to a kind of "transitional" situation that lead to a competitive and hostile relationship between traditional and modern value orientations and authoritarian and consultitative decision making

کلیدواژه‌ها [English]

  • value orientations
  • distribution of power
  • family’s attitude
  • Dogonbadan City