نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی، به مطالعه­ی موردی بیمارستان های شهر تهران ­پرداخته است. درماندگی آموخته شده؛ حالتی است که موجود درمانده، رویدادها را از کنترل خویش خارج می­بیند و این باور در او ایجاد می شود که رویدادها از حوزه­ی پاسخ­دهی او بیرون است. جامعه آماری تحقیق بیمارانِ بیمارستان­های شهر تهران است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته­اند، ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. همچنین تفاوت­ میزان درماندگی در دو جنس زن و مرد مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که درماندگی آموخته شده در نمونه با آلفای83/0و سطح اطمینان (p ≤ 0 /05) وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق رابطه­ی بین احساس درماندگی آموخته­شده در بیماران و عوامل اجتماعی، می­تواند به سطح نسبتاً پایین عدم کنترل بر شرایط، ناکامی و تزلزل و بی‌ثباتی بین فعالیت فرد و دریافت پاسخ، نسبت داده شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش میزان میانگین درماندگی آموخته شده در مردان برابر 051/3 و در زنان برابر 079/3 می­باشد. که با سطح اطمینان (p≥ 0 /05 ) نشان می­دهد بین درماندگی آموخته شده در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Learned Exhaustion Stage in Medical Institutions

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ghodsi 1
  • Zahra Samadi 2

چکیده [English]

This study focuses on learned exhaustion stage from a sociological perspective. In this study, the term, learned exhaustion stage, refers to a particular situation in which the patients end up with this feeling that things are out of their own control. This study has used questionnaires and collected data from patients in the hospitals of Tehran City. It has found evidence to support the existence of learned exhaustion stage. According to the results of this study, the feeling of learned exhaustion stage is associated with social determinants. This includes such determinants as low level of control on the circumstances, instability between individual activity and receiving appropriate response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of helplessness
  • learned exhaustion stage
  • social failure
  • social institutions