نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدرس گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

چکیده

پردیس های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی می توانند مکانی برای جامعه پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان محسوب شوند. آنچه که مرتون الزامات نهادی علم می‌نامد. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل گیری اجتماع علمی و نقص در تکامل دانشگاه همیشه بحث برانگیز بوده است. هدف مقاله حاضر تبیین ویژگی‌های زندگی دانشجویی در ایران از زبان خود دانشجویان، و به عبارت دقیق‌تر پاسخگویی به این سوال اساسی است که دانشجویان چه دیدگاهی نسبت به محیط پردیس و تمایزات و الزامات نهادی آن دارند؟ در این مطالعه استفاده شده است. بدین منظور تعداد 60 پرسشنامه باز تکمیل شده «تحلیل محتوا» اکتشافی از روش توسط دانشجویان استخراج و کدگذاری و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد مضامین ذکر شده توسط دانشجویان، معرف عدم کنشگری آنان در عرصه تولید و مصرف علم، عدم تمایز جدی پردیس با سایر محیط‌های جوانان، ضعف سنت‌ها، اسطوره‌ها، ارزش‌ها، عادات، آیین‌ها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی دانشجویی می‌باشد. همچنین بیانگر ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و هنجارهای آن و نیز دغدغه‌های دانشجویان عمدتاً فردی و تماشاگرانه و منفعل و غیر ایدئولوژیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Academic Culture and Institutional Imperatives of Science in Student Life

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zakersalehi 1
  • Zahra Nazarian 2

چکیده [English]

This paper considers the university campuses as vital places for the process scientific socialization. It deals with these key research questions: what is the role of the university campus in the students’ scientific life? How do they perceive it? Accordingly, this study has provided research-based evidence to respond to these key research questions from the students’ perspective. The discussion of this paper is based on the analysis of data collected from 60 university students through open-ended questionnaires. The most important result of this analysis relates to the fact that the university campuses do not play significant role in the students’ scientific life, which is far beyond their expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific community
  • student life
  • Academic Culture
  • institutional imperatives of science
  • content analysis