شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران

2 رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشگاه سمنان گروه روانشناسی

4 دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شده و با کد گذاری باز، محوری و انتخابی موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی از نظر پنجاه نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی موانع پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل ده مفهوم اصلی در قالب 53 مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب براساس تحلیل سلسله مراتبی عبارتند از: موانع مدیریتی ساختاری، موانع درون سازمانی، موانع فردی، موانع کلان کشوری، موانع مربوط به تدوین خط مشی، موانع مربوط به نظام آموزشی، موانع مربوط به اسناد بالا دستی، موانع محیطی و ابزاری و موانع مربوط به اجتماع و فرهنگ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers and Challenges of Implementing Higher Education Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Hoosein Zabetpor 1
  • Ali Akbar Beidokhti 2
  • Ali Rezaie 3
  • Ebrahim Salehi 4
چکیده [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers and Challenges of Implementing Higher Education Policies in Iran
Abstract: The purpose of this study was to identify and prioritize obstacles to implementation of Iran's higher education policies. The research was a mixed type that was collected in the qualitative section of the data using a semi-structured interview and was identified by open coding, axial and selective barriers to implementation of higher education policies. In the quantitative section, by using a qualitative work questionnaire and using a hierarchical analysis, from 50 faculty members and higher education professionals, priority is given to barriers. Findings of the research show that the barriers to implementing higher education policies include 10 main concepts in the form of 53 categories, the main concepts of which are based on hierarchical analysis, respectively: administrative-organizational barriers, internal barriers, individual barriers, major obstacles, barriers Policy development issues, educational system barriers, barriers to high-level documents, environmental barriers and tools, and community and culture barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of Science
  • Research and Technology
  • Public Policy
  • Higher Education