اهداف و چشم انداز

خط مشی نشریه علمی و حوزه موضوعی

"جامعه شناسیِ نهاد های اجتماعی" نشریه ای علمی است که به انتشار مقالات نظری و تجربیِ معطوف به نهادهای اجتماعی می پردازد. این مقالات می تواند هم شامل آن دسته از بررسی های جامعه شناختی بشود که به کلیت یا عناصر درونی هر نهاد اجتماعی (مثل نهاد علم) مربوط است و هم مطالعاتی را پوشش دهد که رابطه ی بین نهادهای اجتماعی (مثل رابطه ی نهاد اقتصاد و نهاد علم) را مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهند.  هر دو نوع این مقالات می تواند در روندی تاریخی و به شکلی مقایسه ای نیز انجام گیرد. در واقع، گستره موضوعی بگونه ای است که نهادهای اجتماعی و سازمان ها و گروه های وابسته به آنها را نیز شامل می شود.

اهداف فصلنامه
  • انتشار مقالات نظری و تجربیِ معطوف به نهادهای اجتماعی.
  • کمک به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های مربوط به نهادهای اجتماعی در جامعه.
  • کمک به ارتقای سطح دانش و تحلیل جامعه شناختی اندیشمندان، محققان، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان به جامعه شناسیِ نهادهای اجتماعی.
  • ایجاد و ارتقای تعاملات اجتماعی میان اندیشمندان، محققان، دانشجویان و کارشناسان در رشته های مختلف خاصه علوم اجتماعی.
  • گسترش همکاری و رقابت بین کنشگران علمی.