داوران سال ۱۳۹۹

 

نام خانوادگی نام  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
اصغرپور ماسوله احمد رضا asgharpour@ferdowsi.um.ac.ir استادیار دانشگاه فردوسی
بهروان حسین behravan@um.ac.ir استاد استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
بیابانی غلامحسین biabanigh@yahoo.com استادیار دانشگاه علوم تنتظامی
پارسامهر مهربان parsamehr@yazd.ac.ir دانشیار دانشگاه یزد
تولایی نوین tavallaei@yahoo.com استادیار عضو هیات علمی / دانشگاه مازندران
حاجیانی ابراهیم ebhajiani@gmail.com   عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک
حسنی محمد رضا mohammadreza.hasani63@yahoo.com سایر دانشگاه مازندران
حسنی سید قاسم g.hassani@umz.ac.ir استادیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
خلیلی محسن khalilim@um.ac.ir استاد دانشگاه مشهد- گروه علوم سیاسی
رازقی نادر razeghi@umz.ac.ir دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رستگارخالد امیر amir_rastegarkhaled@yahoo.com استادیار دانشگاه شاهد
شجاعی زند علیرضا shojaeez@modares.ac.ir استادیار دانشگاه تربیت مدرس - گروه جامعه شناسی
صدیقی کسمایی مینو minoosedighi.k@gmail.com سایر تخصص: جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی تاریخی و انسان شناسی شهری
طالبان محمد رضا qtaleban@yahoo.com دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
عسکری ندوشن عباس aaskarin@yazd.ac.ir دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
علیزاده مهدی mehdi.alizadeh60@gmail.com سایر تخصص: روش کیفی، فضای مجازی، مسائل اجتماعی
فاضلی نعمت اله nfazeli@hotmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
قدسی علی محمد mamghodsi@yahoo.com دانشیار عضوهیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا
قزلسفلی محمد تقی m.t.ghezel@gmail.com دانشیار دانشگاه مازندران
کریمی مله علی akm10@umz.ac.ir دانشیار دانشگاه مازندران- عضو هیأت علمی
کنعانی محمد امین kanani@guilan.ac.ir استادیار هیئت علمی / دانشگاه گیلان
محمودآبادی زینب z.mahmudabadi@gmail.com سایر دکتری علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ( گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران)
مختاری مریم mokhtari1380@yahoo.com دانشیار دانشگاه یاسوج
گروه جامعه شناسی
معمار رحمت اله r.memar@yahoo.com استادیار دانشگاه مازندران
مهرآیین مصطفی ms.mehraeen@gmail.com استادیار هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موحد مجد مجید mmovahed@rose.shirazu.ac.ir استاد استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
میرزائی حسین hmirzaei@um.ac.ir استادیار دانشگاه فردوسی مشهد- گروه علوم اجتماعی
میرسندسی محمد mirsondosi@yahoo.com استادیار دانشگاه امام حسین
میرمحمدتباردیوکلایی سید احمد ahmad_mirtabar@yahoo.com سایر دکتری جامعه شناسی دانشگاه مشهد
نوغانی دخت بهمنی محسن noghani@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار  گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد