کسب رتبه الف در ارزیابی وزارت علوم سال ۱۴۰۰

نشریه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی موفق به کسب رتبه الف در ارزیابی وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ گردیده است.