تماس با ما

بابلسر- دانشگاه مازندران – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- معاونت پژوهشی - دفتر نشریه علمی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

 تلفن مدیر اجرایی: 01135302603 ( سید محمد رستمکلایی مطلق)  

دورنگار: 01135302602

پیام نگار:  ssi@umz.ac.ir

وبگاه : http://ssi.journals.umz.ac.ir


CAPTCHA Image