اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

جامعه شناسی علم دانشیار دانشگاه مازندران

hjcumz.ac.ir
01135302601

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علیرضا افشانی

جامعه شناسی خانواده استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/afshani/fa/
afshanialirezayazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اکبر آقاجانیان

جامعه‌شناسی و مطالعات بین رشته‌ای استاد دانشگاه ایالتی فایتویل آمریکا- کارولینای شمالی

152.6.15.92/sociology/faculty/akbar-aghajanian
aaghajanianuncfsu.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین بهروان

جامعه شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

behravanum.ac.ir

دکتر حیدر جانعلیزاده چوب بستی

جامعه شناسی علم دانشیار دانشگاه مازندران

hjcumz.ac.ir
01135302601

دکتر خدیجه سفیری

جامعه شناسی خانواده و مطالعات زنان استاد دانشگاه الزهرا

kh.safirialzahraac.ir

دکتر حلیمه عنایت

جامعه شناسی خانواده استاد دانشگاه شیراز

henayatrose.shirazu.ac.ir

دکتر یعقوب فروتن

جمعیت شناسی اجتماعی دانشیار دانشگاه مازندران

y.foroutanumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ناصر قبادزاده

جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی دانشیار دانشگاه کاتولیک استرالیا

naser.ghobadzadehacu.edu.au
0000-0002-4632-5391

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید موحد مجد

جامعه شناسی دین استاد دانشگاه شیراز

mmovahedrose.shirazu.ac.ir

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشیار دانشگاه فردوسی

noghanium.ac.ir

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

مدیر اجرایی مجله

umz.ac.ir/
m-motlaghumz.ac.ir
01135302603

ویراستار ارشد

سمیه میرزایی

جامعه شناسی دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

smirzaeegmail.com
0000-0002-3082-7880