فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله برای بررسی و چاپ در نشریه علمی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی:

1.  دریافت مقاله از طریق سامانه.

2.  بررسی اولیۀ مقاله به لحاظ ساختار و محتوا برای تعیین وضع اولیۀ آن و قابل پیگیری بودن.

3.  ارجاع مقاله به هیأت تحریریه.

4.  ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله) .

5.  پیگیری موضوع داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله) .

6.  ارجاع نتیجۀ نهایی بررسی هر مقاله به هیأت تحریریه و تصمیم­گیری در خصوص اولویت چاپ مقالات .