بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ګروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشګاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان در محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل انجام گرفته است، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و شـیوه گـردآوری اطلاعـات و داده‌­هـا، میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می­باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای ۷۷ درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش ۴۰۰ نفر بوده است که به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون­های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان ­داد که بین متغیرهای انسجام و تعامل اجتماعی با حس مکان ارتباط معنی­دار مثبت و مستقیم برقرار می­باشد. اما متغیرهای مشارکت اجتماعی، مسئولیت­پذیری و آگاهی و دانش بر متغیر حس مکان تاثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Neighborhoods’ Identity with Emphasis on Sense of Belonging to the Place (Case Study: Thirteen Neighborhoods of the City of Ardebil)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan yazdani 1
  • Ebrahim Alipour 2
  • ayyoub mahmoudi 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabil
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. Student of Sociology and Development,Azad University of Centre Tehran
چکیده [English]

This article primarily aims to examine the urban neighborhoods’ identity of with emphasis on the sense of belonging to the place. The case of present study includes thirteen neighborhoods in Ardebil city. The research findings presented and discussed in this article are based on a survey, which includes 400 males and females. According to the results of this study based on the path analysis, the bottom-line conclusion supports two key patterns: first, the sense of belonging to the place is significantly and positively associated with both social solidarity and social interaction variables. Second, the variables of social participation, responsibility and knowledge do not play significant role in the sense of belonging to the place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • sense of belonging
  • place
  • urban neighborhoods
  • thirteen neighborhoods of Ardebil