بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندارن

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

مفهوم اعتماد از مهم‌ترین مولفه‌های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان‌دهنده‌ی توجه به روابط اجتماعی می‌باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش‌های انجام‌شده در ایران بر رهیافت جامعه‌محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می‌باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  ۳۸۴ نفر از شهروندان ۶۵-۱۵ساله شهر شیراز تشکیل داده‌اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای ۰/۷۰ می‌باشد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین ۵۴ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت‌گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Attitudes towards Quality and Performance of State Institutions on Social Trust among Shiraz Citizens: Empirical Study of Institution-Centered Theories

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bagheri 1
  • Mahmoud sharepour 2
  • zahra karimi moughari 3
1 University of Mazandaran
2 university of mazandaran
3 university of mazandaran
چکیده [English]

Trust is one of the most significant factors of social capital theory that indicates the importance of social relationships. While the existing literature in Iran is predominantly based the society-centered approach, the institution-centered approach has received a little attention. The present study contributes to filling this gap in the existing literature. Methodologically, the research findings presented and discussed in this paper are based on a questionnaire-based survey, which includes 384 individuals aged 5- 65 years old in Shiraz. The data have been analyzed with IBM SPSS. Cronbach's alpha of the indicators is above 0.7. According to the research findings, an individual’s attitude toward the quality and performance of governmental institutions explains 54% of trust variable changes. Furthermore, the findings confirm that social trust is positively impacted by such determinants as the security feeling, institutional trust, attitude toward truth-telling, attitude toward promise-keeping and attitude toward fairness. However, the findings of this study do not support a significant impact of attitude toward solidarity variable on social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • social capital
  • social trust
  • generalized trust
  • institutional trust