بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با نگرش نسبت به نوع گذارهای اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر یاسوج)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

اهداف: با توجه به محدودیت تحقیق در این حوزه، هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای مرتبط با نهاد خانواده بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ترجیح گذارهای اجتماعی مهم ازدواج، ادامه تحصیل و ورود به بازار کار بوده‌است. روش مطالعه: در این تحقیق از روش‌شناسی کمی و شیوۀ توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج در سال تحصیلی 1399-1400 با تعداد 8529 نفر بوده که 374 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی گویه‌هایی با طیف لیکرت بود. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق، دختران و پسران تفاوت ترجیحی معنی‌داری در انتخاب گذارهای سه‌گانۀ تحصیلی، شغلی و ازدواج نداشتند و اولین گذار ترجیحی هردو جنس ادامه تحصیل بوده‌است. تأثیر متغیرهای استقلال در تصمیم‌گیری فردی و نوع جامعه-پذیری در خانواده (جامعه‌پذیری تحصیلی، ازدواج و کار) بر گذارهای اجتماعی شغلی، ازدواج و ادامه تحصیل معنی‌دار بود. تأثیر متغیر شغل والدین بر هیچ‌یک از گذارهای اجتماعی معنی‌دار نبود. همچنین ضریب تبیین گذار ازدواج (55/.)، گذار تحصیل (10/.) و گذار ورود با بازار کار (13/.) بوده‌است. نتیجه‌گیری: درنهایت، بر اساس نتایج تحقیق می‌توان گفت، تحت تأثیر مدرنیزاسیون و اهمیت نهاد آموزش، اولویت اول گذار ترجیحی نوجوانان ادامه تحصیل است و نوعی همانندیِ جنسیِ گذار ترجیحی در بین جوانان جامعۀ موردمطالعه وجود دارد و همچنین نهاد خانواده بر نحوه انتخاب فرزندان مؤثر است اما در بعضی موارد بین تصمیمات فردی و تصمیمات خانواده اختلافات اندکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Family Factors and Attitudes towards the Type of Social Transitions: A Case Study of Secondary School Students in Yasouj City

نویسندگان [English]

 • Arman Heydari 1
 • Sayyd Samad Beheshty 1
 • Moslem Naraghi Manesh 2
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Iran
2 M.A. in Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the impact of factors related to the institution of the family on students’ attitudes toward the important social transitions of marriage, continuing education, and entering the labor market. Methods: This study uses a quantitative methodology . The statistical population includes secondary school students of Yasouj City in the academic year of 2014-2016 (8529 individuals). 374 students were selected as a sample based on Cochran's formula. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Findings: The fndings showed that girls and boys did not have a significant preference difference in choosing the three transitions of education, career, and marriage, and the first preferred transition of both sexes was continuing education. The influence of variables of independence in individual decision-making and the type of socialization in the family on the social transitions of employment, marriage, and continuing education were significant. Also, the explanatory coefficient of transitions of marriage, education, and entering the labor market has been 0.55, 0.10, and 0.13 respectively. Conclusion: The priority of the preferred transition of teenagers is to continue their education and there is a kind of gender identity of the preferred transition among the teenagers of the studied society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family factors
 • Attitude
 • Social transitions
 • Students
 • تاج مزینانی، علی‌اکبر و خانی، اسعد (1396). مقایسه بین نسلی گذارهای شغلی و خانوادگی جوانان و عوامل مؤثر بر آن‌ها (مورد مطالعه متولدین ۱۳۳۳ و ۱۳۶۳ شهرستان دهگلان)، نشریه علوم اجتماعی، 14(1)، 220-189.

  ترنر، جاناتان (1394). نظریه‌‌های نوین جامعه‌‌شناسی، مترجمان علی‌اصغر مقدس و مریم سروش، تهران: انتشارات جامعه‌‌شناسان.

  جونز، گیل (1393). جوانی، مترجم محمود شارع‌‌پور، تهران: انتشارات سمت.

  حسنی، محمدرضا (1397). بررسی گذارهای فریزشدة دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 5(12)، 37-9.

  ذکایی، محمدسعید (1381). گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر، مجله جامعه‌‌شناسی ایران، 4(39)، 27 – 3.

  ذکایی، محمدسعید (1388). فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط بین نسلی، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، (2)، 48-29

  رفیعی، فروغ، سجادی هزاوه، محبوبه و سید فاطمی، نعیمه (1393). تحلیل مفهوم گذار از دوره دانشجویی به زندگی کاری: مدل هیبرید، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 20(1)، 72- 59.

  ریتزر، جورج (1389). نظریه‌‌های جامعه‌‌شناختی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

  ساروخانی، باقر (1390). مقدمه‌‌ای بر جامعه‌‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.

  فرانس، آلن (1395). فهم جوانی در مدرنیته متأخر، مترجم مصطفی درویشی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.

  قانون استخدام کشوری. (1345). تعریف شغل، 1(21).

  کیانی، مسعود و حجازی، الهه (1396). مفهوم گذار به دوره بزرگسالی در میان پیش بزرگسالان ایرانی: چشم‌انداز فرهنگی و اجتماعی، فصلنامه روانشناسی فرهنگی، 1(1)، 51 – 25.

  مرکز آمار ایران (1395). درگاه ملی آمار سالنامه آماری ایران.

   

   

  •  

   

  Angela, M., Rand, O. & Margaret L, K. (1990). Conceptc of the lit cycle: Their History. Meanings, and Uses in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 16, 241-262

  Arnett, J. J. (2017). Adolescence and Emerging Adulthood (6nd ed). upper saddle river. New Jersey: Pearson.

  Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults America Ethnic Groups. New Directions for Child and Adolescent Development: Cultural Conceptions of the Transition to Adulthood. SanFrancisco: Jossey.

  Bass.Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Thousand Oaks.

  Badger, S., Nelson, L. J. & Barry, C. M. (2006). Perceptions of the transition to adulthood among chinese and American emerging adults. International Journal of Behavioral Development, 30(1), 84–93.

  Dennis P, H., & Nan Marie, A. (1986). The Transition to Adul Thood. Ann. Rev. Social. 12:109-130.

  Eliason, S. R., Mortimer, J.T., & Vuolo, M .(2015). The Transition to Adulthood: Life Course Structures and Subjective Perceptions. Soc Psychol Q, Sep 1; 78(3), 205-227

  Buchmann,M.C., & Kriesi, L .(2011). Transition to Adulthood in Europe. The Annual Review of Sociology is online atsoc.annualreviews.org. 37, 483-503.

  Neugarten, B.L., & Nnancy, D.(2013). Sociological Perspectives on the Life Cycle. Life-Span Developmental Psychology. ennsylvania State University Academic Press.

  Onetti, W., Carlos Ferna, J., ´ndez-Garcı ´a, ID., & Castillo-Rodrı,A.(2019). Transition to middle school: Self-concept change. Transition to middle school: Self-concept changes, PLoS ONE, 1(2): 1-12.

  Papanthymou,A., & Darras, M.(2019). Student Self-Assessment in Primary and Secondary Education in Greece and Internationally. World Journal of Educational Research,6(1), 50-75