الزامات استقرار نظام احسان و نیکوکاری(مطالعه موردی: سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: در دنیای کنونی، سازمان‌های غیر‌دولتی متعلق به آن در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حوزۀ رفاهی حضور خود را به اثبات رسانده‌اند و به‌نظر می‌رسد با مدیریت و ساماندهی آن‌ها، جایگاهی غیر‌قابل‌اغماض در استقرار نظام احسان و نیکوکاری دارند. هدف پژوهش، بررسی چگونگی پارادوکسیال استقلال در عین وابستگی سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان (اصل تبعیت) و مکانیسم‌های پاسخگویی آن‌ها در مقابل‌نهادهای تنظیم‌گر بوده‌است. روش مطالعه: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، سهم سازمان‌های مذکور در آلمان با حفظ استقلال از دولت در ارائۀ خدمات به افراد نیازمند در حال گسترش است و جهت پاسخگویی به دولت و دستگاه‌های دولتی از پنج مکانیسم پاسخگویی استفاده می‌کنند. در سازمان‌های همتا در ایران از یک‌سو، به دلیل وجود یک رابطۀ غیرکارکردی، استقلال در عین وابستگی در آن‌ها شکل نگرفته‌است و از سوی دیگر به دلیل عدم‌وجود یک نظام تنظیم‌گر و یک مکانیزم هماهنگ‌کننده، ارزیابی عملکرد آن‌ها عملاً صورت نمی‌پذیرد. نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته‌های پژوهش و در راستای کاربردی نمودن این نتایج در استقرار نظام احسان و نیکوکاری می‌توان چند توصیه را در مورد سازمان‌های همتا در ایران مطرح نمود: 1. در ارائۀ خدمات به محرومین، سازمان‌های مذکور را در فرایند سیاست‌گذاری دخیل نمود. 2. جهت ارائۀ هرچه بهتر خدمات به اقشار نیازمند، یک تقسیم کار مدیریت‌شده بین سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی صورت پذیرد. 3. دولت نقش نظارتی خود را حفظ نماید و از سازمان‌های متولی گزارش‌های ادواری طلب نمایند. 4. جهت ممانعت از موازی کاری بین نهادهای متولی، حمایت‌ها فردمحور و بر پایۀ کد ملی افراد باشد. 5. مأموریت و شرح وظایف سازمان‌های متولی، بر اساس سطح توانمندسازی و قابلیت سازمانی آن‌ها باشد. 6. سامانه‌ای مشخص جهت اعمال شفافیت در کمک‌رسانی نهادهای دولتی و غیر‌دولتی راه‌اندازی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Requirements for the Establishment of the System of Benevolence and Charity: A Case Study on German Non-Governmental Organizations

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarhangi 1
  • Zeinab Moradinezhad 2
1 Ph. D. in Management, Department of Management and Economy, Sharif University of Technology,Tehran, Iran
2 Ph. D. in Political Sociology, Department of Social Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: In today's world, the non-governmental organizations have proven their presence in many fields, including the welfare field, and it seems that they have an indispensable position in the establishment. They have a system of benevolence and charity. The aim of the present research is to investigate the paradoxical nature of independence and dependence of German non-governmental organizations (principle of subordination) and their accountability mechanisms toward regulatory institutions. Study method: This research was conducted with a qualitative approach and documentary method. Findings: Based on the results of the research, the contribution of the mentioned organizations in Germany is expanding by maintaining independence from the government in providing services to the needy people, and they use five accountability mechanisms to respond to the government and government agencies. In Iran's peer organizations, however, due to the existence of a non-functional relationship, there is no independence, and due to the absence of a regulatory system and a coordinating mechanism, their performance is practically not evaluated. Conclusion: based on the findings of the research and to apply these results in the establishment of the charity system, some recommendations can be made about peer organizations in Iran: 1. Services should be provided to the disadvantaged organization involved in the policy making process. 2. The best services should be given to the needy classes, a managed division of work should be done between governmental and non-governmental organizations. 3. The government should maintain its supervisory role and demand periodical reports from the custodian organizations. 4. To prevent parallel work between the custodian institutions, support should be individual-oriented and based on the national code of individuals. 5. The mission and description of the duties of the custodian organizations should be based on their level of empowerment and organizational capability. 6. A specific system should be set up to apply transparency in providing aid to governmental and non-governmental institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benevolence and charity system
  • Non-governmental organizations
  • Germany
  • Service provision
  • Accountability
بیتام، دیوید (1384). سرمایه‌‌گذاری اجتماعی مسؤولیت مشترک، ترجمه سهراب رزاقی، تهران: نشریه کنشگران داوطلب، 25: 15 – 21.
رزاقی، نادر و لطفی خاچکی، بهنام (1397). تحلیل جامعه‌‌شناختی چالش‌‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی، با تأکید بر رابطه آن‌ها با دولت، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره پنجم، 11: 128 – 97.
علی حسینی، محمدتقی (1382). نظام تأمین اجتماعی آلمان، تهران: موسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
گیدنز، آنتونی (1398). جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نی.
لطفی خاچکی، بهنام و ایمانی جاجرمی، حسین (1398). مطالعه موانع شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با روش نظریه مبنایی، فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9: 160 – 131.
مجدفر، فاطمه (1383). جامعه‌شناسی عمومی، تهران: انتشارات شعاع.
مقیمی، محمد، ساغروانی (1399). تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد، فصلنامۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره هجدهم، 4: 701 – 683.
ویسی، سیمین، عظیمی، میترا (1399). مطالعۀ جامعه‌شناسانۀ تحقق فضای همکاری در سازمان‌های مردم‌نهاد (مطالعۀ موردی: محلۀ هرندی تهران)، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران،14(3): 141 – 120.
 
 
 
Anheier, H. K. (2004). Civil society: Measurement, evaluation and policy. London: Earthscan.
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. American Institute of Planning Journal, 35(4), 216– 224.
Balda, J. B. (1994). The liability of nonprofits to donors. Nonprofit management and leadership, 5(1), 67– 83.
Bebbington, A. and G. Thiele (1993). NGOs and the state in Latin America: Rethinking roles in sustainable agricultural development. London: Routledge.
Becker, Thomas (2015). Religious organizations as providers of social services in Germany, Religion and public policy, 4: 25 – 29.
Buchanan, J. and Tullock, G. )1962. ( The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy. Michigan: University of Michigan Press.
Buckanan, J. M; Tollison, R. D. and Tullock, G. (1962.): Towards a Theory of the Rent-Seeking Society. College Station, Texas: Texas A&M Texas University Press.
Cahill, Lisa S. (2004), Bioethics and the common good, Milwaukee, Wis: Marquette University Press.
Chisolm, L. B. (1995). Accountability of nonprofit organizations and those who control them: the legal framework. Nonprofit Management and Leadership, 6(2), 141–156.
Clayton, A. et al. )2000(. Civil society organizations and service provision. Geneva, United Nations institute for social evelopment, Civil society and social movements programme Paper, 2, 15 - 24.
Coates, B. and David, R. (2002). ‘Learning for change: the art of assessing the impact of advocacy work’, Development in Practice, 12(3&4), 530-541.
Collier, C. (2000). NGOs, the poor and local government, Selected essays from Book of Development, NGOs, and Civil Society. London: Oxfam GB, (1), 115- 123.
Dawson, E. (1998). The relevance of social audit for oxfam GB. Journal of Business Ethics, 17(13), 1457– 1469.
Ebrahim, A. (2002). Information struggles: the role of information in the reproduction of NGO-funder relations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31(1), 85–113.
Edwards, M. and Hulme, D. )1996a. ( Too close for comfort? The impact of official aid on nongovernmental organisations, World Development. 24(6), 961-73.
Edwards, M., & Hulme, D. (1996b). Beyond the magic bullet: NGO performance and accountability in the post-Cold War World. West Hartford, CT: Kumarian Press Book.
Fowler, A. (1996). Assessing NGO performance: difficulties, dilemmas, and a way ahead, West Hartford, CT: Kumarian Press Book, 169–186.
Gonella, C. , Pilling, A. , & Zadek, S. (1998). Making values count: contemporary experience in social and ethical accounting, auditing, and reporting. London: Certified Accountants Educational Trust.
Helmut, K. A. (2009). Third sector independence and the subsidiarity principle: A comparative historical essay on Germany, STVS (independence), United Kingdom: Working paper, (3), 24 – 54.
Hughes, A. and Atampugre, N. (2005). ‘A critical look at civil societies’ poverty reduction monitoring and evaluation experiences’, Participatory learning and action 51: Civil society and poverty reduction. London: International Institute for Environment and Development, (9), 10-20.
Hulme, D. and Edwards, M. (1996). ‘Too close for comfort? The impact of official aid on nongovernmental organizations’, World Development 24(6), 961-973.
Hulme, D. and Edwards, M. (1997). NGOs, States, and Donors: An overview, Basingstoke: World Development, (15), 3-23.
Ibrahim, Solava and Hulme, David (2010). Has civil society helped the poor? – A review of the roles and contributions of civil society to poverty reduction, University of Manchester: Brooks World Poverty Institute.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (1994). Code of conduct for the International red cross and Red crescent movement and non-governmental organizations (NGOs) in disaster relief. Geneva: International federation of red cross and red crescent societies.
Lawson, D. , Hulme, D. , Matin, I. and Moore, K. (2009). (Eds.) What Works for the Poorest: Knowledge, Targeting, Policies and Practice, Rugby: Practical Action Publishing.
Levy, F. , Meltsner, A. J. , &Wildavsky, A. (1974). Urban outcomes: schools, streets, and libraries, California: University of California Press.
Mayo, E. (1996). Social auditing for voluntary organisations (A Volprof Telethon Fellowship report), London: New Economics Foundation.
Mitlin and D. Satterthwaite (Eds.) (2004). Empowering Squatter Citizen: Local government, civil, London: Routledge.
Mitlin, D. and Satterthwaite, D. (2004a). Introduction in D. Mitlin and D. Satterthwaite (Eds.) Empowering squatter citizen: Local government, civil society and Urban Poverty Reduction. London: Earthscan, 3-21.
Mitlin, D. and Satterthwaite, D. (2004b). The role of local and Extra-Local organizations, London: Routledge.
Moore, M. )1993. ( The emergence of the government agenda: Some Milestones, IDS Bulleting, 24(1), 1-7.
Putnam, R. D. )1993(. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Rahman, S. (2006). Development, democracy and the NGO Sector: Theory and evidence from Bangladesh, Journal of Developing Societies, 22 (4), 451-473.
Raynard, P. (1998). Coming together: a review of contemporary approaches to social accounting, auditing and reporting in non-profit organisations. Journal of Business Ethics, 17(13), 1471–1479.
Reisch, Michael, ed. (2018). For the common good: Essays of Harold Lewis. New York: Routledge- Brunner.
Riddel, R. C. (1999). Evaluating NGO development interventions, London: Routledge.
Robinson, M. (1992). NGOs and rural poverty alleviation: implications for scaling-up, London: Routledge.
Robinson, M. )1993). Governance, democracy, and conditionality: NGOs and the new policy agenda, Oxford: University of Oxford.
Roche, C. (1999). Impact assessment for development agencies: learning to value change, London: Oxfam GB.
Sabatini, C. (2002). Whom do international donors support in the name of Civil society? Development in Practice, 12 (1): 7-19.
Sanyal, B. )1994(. Cooperative autonomy: The dialectic of State - NGOs relationship in developing countries (RS 100), Geneva: International Labour Organization.
Schweitz, M. L. (2001). NGO network codes of conduct: accountability, principles, and voice. Paper presented to the international studies association annual convention, Chicago: Illinois.
Van Rooy, A. (1998). Civil society as idea: An analytical hatstand?, London: Earthscan.