ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک بر مبنای مقیاس زمان بندی است که دربرگیرنده‌ی رهبری، قلمرو اجتماعی، فعالیت‌های فردی، تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد، سازمان‌ها و اجتماعات محلی را پایه‌ریزی نماید. هر فرایندی از ظرفیت سازی می‌باید ارزش‌ها را تشخیص دهد و بر پایه‌ی مهارت‌های موجود، دانش و استعدادهای مردمی شکل بگیرد. برخی محققان بر این باورند که ظرفیت اجتماعات می‌تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با ساختارهای پیش روی اجتماعی و انسانی، ابزار اجتماعی برنامه‌ریزی و ابزاری جهت توانمندسازی ‌به‌کار رود. برخی دیگر مشخصاً فرایند ظرفیت سازی اجتماعات محلی را در تغییرات سیستمی و ساختاری وسیع تری در نظر می‌گیرند؛ حال آنکه عده‌ای دیگر معتقدند که این مفهوم و تغییراتش تنها در سطح «اجتماعات محلی» قابل اجراست. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری مطرح در این زمینه و ریشه های نظری آن با هدف تبیین مفهوم ظرفیت اجتماعات محلی و ارزیابی کیفی آن، تجاربی از مدل های اجرایی را مورد بررسی قرار داده شود و در نهایت با ارزیابی قلمروهای ظرفیت ‌سازی و طبقه بندی آنان در حوزه های مشخص، به تدوین شاخص های مرتبط در اجتماعات محلی با در نظر گرفتن سطح تحلیل  بپردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی افراد و گروه ها از طریق مشارکت و درگیر کردن ذی‌نفعان به‌وسیله‌ی پذیرش برنامه های مشخص در اجتماعات محلی، ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات با استفاده از مباحثه‌ها در اجتماعات محلی و بسیج منابع به‌منظور رفع نیازهای مربوط به اجتماعات محلی برجای می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community Capacity Building as an Approach in Empowering Social Institutions

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafiean 1
  • Zahra Khodaee 2
  • Hashem Dadashpoor 3
چکیده [English]

Community Capacity Building (CCB) is a systematic approach in the base of scheduling scale which contains leadership, social domain, personal activities, organizational and institutional changes until the welfare of people, organization and communities is founded. Each process from CCB should recognize the values and the base of current skills, knowledge and people’s intelligent. Some researchers believe that capacity of communities can be a tool to support human, society structures and planning society tools. Therefore it also can be used as tools for producing capabilities. Some of them are clearly considered the processes of CCB in broad systematic changes; others believe that this concept and changes can be performed only in the level of community. In this paper, we attempt to focus on an explanation and analytical-description method to review the literature and roots of its theory in order to make the concept of CCB and its qualities evaluation, huge experience in the models and strategies to perform them.Finally we tried to assess the territories of capacities and categorize them in certain areas.Using this information we could make a level that was related to the analytical level of local community. The results of the research showedthat using this method had significant effects on people’s enabling and groups with participation and involving stakeholders by accepting clear plans in community, upgrading skills and knowledge, increasing social ties and communication using dialogues among different groups in communities and mobilizing the resources for the needs of community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community
  • capacity building
  • stakeholder participation
  • local institutions